Đề dự tuyển đầu vào môn Toán lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội

1 125
1
ĐÊ
̀
D TUYN MÔN TOÁN LƠ
́
P 11
Thi gian làm bài 60 phút
S báo danh ca hc sinh: Kết qu đim:
H tên giáo viên chm thi: Ch kí:
I. PHN TRC NGHIM (15 đim )
Hc sinh KHOANH TRÒN vào ch cái trưc MT câu tr lời ĐÚNG.
Câu 1. Tp nghim ca bt phương tnh (x
2
- x +1)( x
4
+1) > -x
6
- 4 là:
A. 1< x <5 B. 5 < x < 7
C. x > 5 D. R
Câu 2. Hàm s
2
2
y x 4x 1
3
biến thiên như thế nào?
A. Đng biến trên khong
3; 
B. Đng biến trên khong
3; 
C. Nghch biến trên khong (4; 5)
D. Nghch biến trên khong (2;4)
Câu 3. Khi x > 0 thì giá tr nh nht ca y = x +
là:
A.
B.
2 C.
D. 4
Câu 4. Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C (4;-1). Ta đ ca đim D là:
A. D(
; 1) B. D(
; 1) C.
D( 0, 5) D. D(0;-5)
Câu 5. Phương trình 3x
2
- mx +1=0 có hai nghim phân biệt dương khi và chỉ khi:
A. m >5 B. m >
 C. 0< m<
 D. 3< m < 7,5
2
Câu 6. Trong các suy lun sau, suy lun nào đúng
A.
a1
ab 1
b1

B.
a1
a
1
b
b1

C.
0 a 1
ab 1
b1


D.
Câu 7. Cho tam giác đều ABC có cnh a. Độ dài của │
+ 
│là:
A. 1,4a B. a
C. a
D. 1,7a
Câu 8. Khi cho t thay đổi, đim M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây?
A. Elip B. Đưng thng C. parabol y=x
2
D.Đưng tròn
Câu 9. Trong các giá tr ợng giác dưới đây có bao nhiêu giá trị là s âm?
sin34
0
cos187
0
; sin(-43
0
); tan 45
0
cot755
0
; cos(-87
0
)sin 54
0
tan36
0
A. 1 B. 2 C. 3 D. Một đáp số khác
Câu 10. Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1,1), B(4,7) và C(-1,-4). Chu vi tam giác ABC là:
A. 1 B. 2 C. 3
D. Một đáp số khác
Câu 11. Cho biu thc
2
E 3 4cos a 4cosa
. Nếu E đạt giá tr nh nht thì cosa bng:
A. 0 B.
1
C.
1
2
D.-1
Câu 12. Nghim ca bất phương trình │x│
0 là:
A. 1 B. 0 C. 2 D. ( 1; + )
Câu 13. Trên mt phng ta đ Oxy cho hai đưng thng (d): y=2x-3 và (d
): y=-x +2m +1.Giá
tr m để (d) và (d
) ct nhau ti mt đim trên trc Oy là:
A. -3 B. - 2 C.
1
2
D. 2
3
Câu 14. Phương trình tổng quát ca đưng thng đi qua M (4;0) và N(0;-1) là
A. x 4y + 1 = 0 B. x + 4y 1 = 0
C. x 4 y = 4 D. x + 4y +1 = 0
Câu 15. Phương trình
22
x y 2x 4y 1 0
là phương trình của đưng tròn nào?
A. Đưng tròn có tâm (-1;2), bán kính R =1;
B. Đưng tròn có tâm (1; -2), bán kính R =2;
C. Đưng tròn có tâm (2; -4), bán kính R =2;
D. Đường tròn có tâm (1; -2), bán kính R =1.
II. PHN T LUN (15 điểm)
Câu 16. (3 điểm) Gii bt phương trình (- x + 3) (3x -1) > 0

Đề dự tuyển đầu vào môn Toán 11

Để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán lớp 11 nhanh và chính xác nhất, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề dự tuyển đầu vào môn Toán lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ học tập tốt môn Toán một cách đơn giản hơn.

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề dự tuyển đầu vào môn Toán lớp 11 trường Vinschool - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 125
Toán lớp 11 Xem thêm