Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

48 14.013

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bậc phụ huynh lời giải của đề thi tiếng Anh trẻ em lớp 5 nâng cao khảo sát chất lượng đầu năm cho học sinh. Đề thi có kèm lời giải tiếng Anh giúp bé kiểm tra lại bài làm của mình và ôn tập lại kiến thức tốt hơn. Sau đây mời các bậc phụ huynh cùng các em vào tham khảo.

Bài tập tiếng anh lớp 5 Unit 1: A Summer Camp

Bài tập tiếng anh lớp 5 (mới) Unit 1: A Summer Camp

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 1: A Summer Camp

Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 1 

I. Circle the best answer

1. Hello, Mrs. Van. This ..................................... Nam.

A. be

B. am

C. is

D. are

2. "How are you?" - " ..................................... , thank you".

A. I'm fine

B. I'm five

C. I'm nine

D. I'm John

3. This is a book and that is ..................................... eraser.

A. a

B. an

C. the

D. Ø

4. ".....................................?" - "P-E-T-E-R, Peter"

A. What is your name

B. How are you

C. What is that

D. How do you spell your name

5. There are six ..................................... in his house.

A. bookshelf

B. bookshelfs

C. bookshelfves

D. bookshelves

6. This is my sister. .....................................name is Hoa. She is a teacher.

A. Its

B. My

C. Her

D. His

7. Is your father a doctor ..................................... an engineer?

A. and

B. but

C. with

D. or

8. Sit down and open ..................................... books!

A. you

B. we

C. your

D. Ø

9. Hieu and Trang are students. .................................. are classmates.

A. I

B. They

C. We

D. You

10. Are there many wastebaskets ..................................... your street?

A. in

B. on

C. to

D. from

II. Read the text, then answer the questions below

This is Peter. He is twenty-four years old and he's an engineer. There are five people in his family: his father, his mother, his two sisters and he. His father is fifty-one and he is an engineer, too. His mother is forty-eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.

1. What is his name?

->...........................................................................................................

2. How old is he?

->...........................................................................................................

3. What does he do?

->...........................................................................................................

4/. How many people are there in his family?

->...........................................................................................................

5. How old is his father?

->...........................................................................................................

6. Is his father an engineer?

->...........................................................................................................

7. How old is his mother?

->...........................................................................................................

8. Is his mother a nurse?

->...........................................................................................................

9. How old are his sisters?

->...........................................................................................................

10. What do his sister do?

->...........................................................................................................

III. Make up the questions for the underlined words and phrases

1. We live in Ha Noi.

->.........................................................................................................?

2. I'm thirteen years old.

->.........................................................................................................?

3. They are in their classroom.

->..........................................................................................................?

4. That is my teacher.

->..........................................................................................................?

5. There are thirty students in his class.

->..........................................................................................................?

IV. Re- oder the words to make meaningful sentences

1. engineer/ an/ a/ father/ is/ or/ doctor/ your?

->.........................................................................................................

2. one/ three/ living-room/ are/ bedrooms/ house/ and/ my/ there/ in.

->.........................................................................................................

3. sister/ are/ students/ those/ is/ and/ my/ her/ this.

->.........................................................................................................

4. have/ any eggs/ some meat/ I/ but/ have/ don't/ I.

-> .........................................................................................................

5. students/ Trang's/ many/ class/ how/ there/ in/ are?

-> .........................................................................................................

The end

Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5

I. Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)

1 - C. is

2 - A. I'm fine

3 - B. an

4 - D. How do you spell your name

5 - D. bookshelves

6 - C. her

7 - D. or

8 - C. your

9 - B. They

10 - B. on

II. Read the text, then answer the questions below

1. His name is Peter.

2. He is twenty-four/24 years old.

3. He's an engineer.

4. There are five/5 people (in his family).

5. He (his father) is fifty-one/51 (years old).

6. Yes, he is.

7. She/His mother is forty-eight/48 (years old).

8. No, she isn't.

9. They/His sisters are twelve (years old).

10. They/His sisters are students.

III. Make up the questions for the underlined words and phrases

1. Where do you live?

2. How old are you?

3. Where are they?

4. Who is that?

5. How many students are there in his class?

IV. Re- oder the words to make meaningful sentences

1. Is your father a doctor or an engineer?

2. There are three bedrooms and one living-room in my house.

3. This is my sister and those are her students.

4. I have some meat but I don't have any eggs.

5. How many students are there in Trang's class?

The end

Hi vọng, cùng với mẫu đề thi tiếng Anh trẻ em lớp 5 này, thầy cô và phụ huynh có thể bổ sung thêm ngân hàng câu hỏi, bài tập, đề tiếng Anh dành cho bé trong năm học mới. Không chỉ có chứa một lượng lớn đề thi tiếng Anh lớp 5 mà VnDoc.com còn có tới hàng trăm bộ đề, bài tập khác nhau dành cho các bé từ lớp 1 đến lớp 5 bố mẹ hãy truy cập và tham khảo nhé.

Đánh giá bài viết
48 14.013
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm