Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 7 có đáp án - Đề 1

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7
Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Đại lượng tỉ
lệ thuận, đại
lượng tỉ lệ
nghịch
Dựa o định nghĩa,
tính chất để c
định được hệ s tỉ lệ
tính được giá trị
của một đại lượng
khi biết giá trị của
một đại lượng tương
ứng.
Vận dụng được
tính chất của đại
lượng tỉ lệ thuận, tỉ
lệ nghịch để giải
bài toán.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
0,5
5%
1
1,5
15%
4
3 đ
30%
Hàm số,
mặt phẳng
tọa độ.
Nắm được các khái
niệm bản về tọa
độ điểm, hệ trục
để xác định được
các yếu t trong
MPTĐ
Biết định
tọa độ của
một điểm trên
mặt phẳng tọa
độ
Biết tính giá trị của
hàm số tại các giá
trị của biến.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
2,5
25%
1
1
10%
4
4,5đ
45%
Đồ thị hàm
số
Vẽ chính xác đồ
thị hàm số y = ax.
Vận dụng được
tính chất điểm
thuộc đồ thị hàm
số để c định
được điểm thuộc
hay không thuộc
đồ thị h/ số.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1
10%
1
1
10%
3
2,5đ
25%
Tổng số câu
T/số điểm
Tỉ lệ %
4
20%
3
3,5đ
35%
3
3,5đ
35%
1
10%
11
10đ
100%
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trường THCS Nguyễn .H. Lễ KIỂM TRA ĐẠI SỐ. Năm học: 2018 2019
Họ tên :…………………………… MÔN: TOÁN LỚP 7
Lớp : ……………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của giáo viên
ĐỀ:
I. TRC NGHIM  điểm႘: Hãy khoanh tròn vào ch cái trưﹸc câu tra li đúng nhât:
C
C
â
â
u
u
1:
1:
Cho
Cho
h
h
à
à
m
m
s
s
y
y
=
=
f(x)
f(x)
=
=
2x.
2x.
T
T
i
i
x
x
=
=
2
2
,
,
f(2)
f(2)
c
c
ó
ó
gi
gi
á
á
tr
tr
l
l
à
à
A.
A.
1
1
B.
B.
2
2
C.
C.
3
3
D.
D.
4
4
C
C
â
â
u
u
2:
2:
Cho
Cho
h
h
à
à
m
m
s
s
y =
1
x
3
khi đđó hệ số tỉ lệ k là:
A.
A.
1
1
B.
B.
3
3
C.
C.
1
3
D.
D.
4
4
C
C
â
â
u
u
3:
3:
Cho
Cho
h
h
à
à
m
m
s
s
y
y
=
=
4.x
4.x
,
,
v
v
i
i
x
x
=
=
3
3
th
th
ì
ì
y
y
c
c
ó
ó
gi
gi
á
á
tr
tr
l
l
à
à
A.
A.
0
0
B.
B.
12
12
C.
C.
13
13
D.
D.
14
14
C
C
â
â
u
u
4:
4:
Cho
Cho
h
h
à
à
m
m
s
s
y =
2
3
x
,
,
v
v
i
i
x
x
=
=
9
9
th
th
ì
ì
y
y
c
c
ó
ó
gi
gi
á
á
tr
tr
l
l
à
à
A.
A.
0
0
B.
B.
3
3
C.
C.
6
6
D.
D.
14
14
C
C
â
â
u
u
5:
5:
Cho
Cho
h
h
à
à
m
m
s
s
y
y
=
=
f(x)=
f(x)=
ax
ax
.
.
N
N
ế
ế
u
u
f(-2)
f(-2)
=1
=1
,
,
th
th
ì
ì
gi
gi
á
á
tr
tr
c
c
a
a
f(4)
f(4)
:
:
A.
A.
-
-
2
2
B.
B.
-
-
1
1
C.
C.
1
1
D.
D.
-4
-4
C
C
â
â
u
u
6:
6:
Hai
Hai
đạ
đạ
i
i
l
l
ượ
ượ
ng
ng
y
y
v
v
à
à
x
x
t
t
l
l
thu
thu
n
n
v
v
i
i
nhau
nhau
theo
theo
h
h
s
s
t
t
l
l
thu
thu
n
n
l
l
à
à
1
2
.
.
Khi
Khi
x
x
=
=
2,
2,
th
th
ì
ì
y
y
b
b
ng:
ng:
A.
A.
1
1
B.
B.
-1
-1
C.
C.
-4
-4
D.
D.
4
4
C
C
â
â
u
u
7:
7: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x ?
A. (2; -1) B.(-2; 1) C.(-1; 2) D.(1; -2)
C
C
â
â
u
u
8:
8: Hình ch nhật diện tích không đổi, nếu chiều dài giảm một nửa thì chiều rộng sẽ:
A. Tăng gấp đôi B. Không thay đổi C. Giảm một nửa D. tăng 4 lần
II. TỰ LUẬN: 7 điểm႘
Bài 1:2điểm႘ Một ngưi đi bộ vﹸi vận tốc đều 4 km/h.
a. Hãy biểu diễn quãng đưng y (km) ngưi đó đi được thi gian x (gi)
b. Vẽ đồ thị hàm số đó.
c. Từ đồ thị hàm số hãy cho biết trong 1 ,5 gi ngưi đó đi được bao nhiêu km?
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Bài 2:2điểm႘ Cho hàm số y = ax.
a. Tìm a biết rằng điểm M(-3; -1) thuộc đồ thị hàm số.
b. Điểm N(-6;2) thuộc đồ thị hàm số đó không?
Bài :điểm႘ Ba lﹸp 7A
1
, 7A
2
, 7A
3
hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ đã thu được tổng
cộng 270 kg giấy vụn. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lﹸp, biết rằng số giấy vụn thu được của ba
lﹸp lần lượt tỉ lệ nghịch vﹸi 4; 6; 3.
B
B
à
à
i
i
L
L
à
à
m
m
:
:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
.,
.,
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
.,
.,
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 2 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án với thời gian làm bài 45 phút, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 2 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 2 có đáp án. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm