Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đô Lương 4 - Nghệ An

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 01
Họ và tên:..................................................................... Lớp: ...........................
Câu
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Câu 1: Tất cả các nghiệm của phương trình
3
sinx + cosx = 0 là:
A.
6
xk
= +
B.
3
xk
= +
C.
3
xk
=+
D.
6
xk
=+
Câu 2: Với giá trị nào của m thì phương trình
sin 1xm−=
có nghiệm
A.
20m
B.
0m
C.
01m
D.
1m
Câu 3: Số nghiệm thuộc
0;


của phương trình
22
sin cos 3 0xx−=
là:
A. 4. B. 6. C. 2 D. 8.
u 4: Phương trình lượng giác:
2cos 2 0x +=
có tất cả họ nghiệm là:
A.
5
2
4
5
2
4
xk
xk
=+
=+
B.
3
2
4
3
2
4
xk
xk
=+
=+
C.
2
4
3
2
4
xk
xk
=+
=+
D.
x2
4
2
4
k
xk
=+
=+
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
sin cos 1xx+=
trên khoảng
( )
0;
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6: Tất cả các nghiệm của phương trình cos
2
x sinx cosx = 0 là:
A.
;
42
x k x k


= + = +
B.
4
xk
=+
C.
2
xk
=+
D.
57
;
66
x k x k


= + = +
Câu 7: Tất cả các nghiệm của phương trình: sin
2
x + sin2x 3cos
2
x = 1 là
A. x = , B.
C. x = D. x =
Câu 8: Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) cosx =
53
(II) sinx = 1
2
(III) sinx + cosx = 2
A. (I) B. (I) và (II) C. (II) D. (III)
Câu 9: Điều kiện xác định của hàm số
cot
cos
x
y
x
=
là:
A.
x k
B.
x
2
k
+
C.
x2k
D.
x
2
k
Câu 10: Phương trình
cos sinxx=
có số nghiệm thuộc đoạn
;

là:
A.
4
B.
5
C.
6
D.
2
Câu 11: Nghiệm của phương trình lượng giác:
2
2sin 3sin 1 0xx + =
thõa điều kiện
0
2
x

là:
A.
3
x
=
B.
2
x
=
C.
6
x
=
D.
5
6
x
=
Câu 12. Tìm tập xác định của hàm số :
A. B.
C. D.
Câu 13: Điều kiện xác định của hàm số
tan
cos 1
x
y
x
=
là:
A.
2
3
xk
+
B.
x
2
2
k
xk
+
C.
x2k
D.
x
2
3
k
xk
+
+
Câu 14: . phương trình tương đương với phương trình:
A. B. C. D .
Câu 15: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
2sin3 3yx=−
là:
A. 1 và -5 B.
1
và -5 C. 5 và -1 D. 3 và -3
Câu 16: Phương trình
2tan 2cot 3 0xx =
có số nghiệm thuộc khoảng
;
2



là:
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 17: Nghiệm âm lớn nhất của phương tnh
2
2tan 5tan 3 0xx+ + =
là:
A.
3
arctan
2
B.
4
C.
6
D.
3
Câu 18: . Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 19: Phương trình lượng giác:
2
sin 3cos 4 0xx =
có nghiệm là:
A.
x2k

= +
B.
x2
2
k
= +
C.
x
6
k
=+
D. Vô nghiệm
Câu 20: Các họ nghiệm của phương trình:
0sin32sin = xx
là:
A.
6
xk
xk
=
= +
B.
2
6
xk
= +
C.
2
6
xk
xk
=
= +
D.
2
2
3
xk
xk
=
= +
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số và giải tích 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 01
Họ và tên:..................................................................... Lớp: ...........................
Câu
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Câu 1: Tất cả các nghiệm của phương trình
3
sinx + cosx = 0 là:
A.
6
xk
= +
B.
3
xk
= +
C.
3
xk
=+
D.
6
xk
=+
Câu 2: Với giá trị nào của m thì phương trình
sin 1xm−=
có nghiệm
A.
20m
B.
0m
C.
01m
D.
1m
Câu 3: Số nghiệm thuộc
0;


của phương trình
22
sin cos 3 0xx−=
là:
A. 4. B. 6. C. 2 D. 8.
u 4: Phương trình lượng giác:
2cos 2 0x +=
có tất cả họ nghiệm là:
A.
5
2
4
5
2
4
xk
xk
=+
=+
B.
3
2
4
3
2
4
xk
xk
=+
=+
C.
2
4
3
2
4
xk
xk
=+
=+
D.
x2
4
2
4
k
xk
=+
=+
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
sin cos 1xx+=
trên khoảng
( )
0;
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6: Tất cả các nghiệm của phương trình cos
2
x sinx cosx = 0 là:
A.
;
42
x k x k


= + = +
B.
4
xk
=+
C.
2
xk
=+
D.
57
;
66
x k x k


= + = +
Câu 7: Tất cả các nghiệm của phương trình: sin
2
x + sin2x 3cos
2
x = 1 là
A. x = , B.
C. x = D. x =
Câu 8: Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) cosx =
53
(II) sinx = 1
2
(III) sinx + cosx = 2
A. (I) B. (I) và (II) C. (II) D. (III)
Câu 9: Điều kiện xác định của hàm số
cot
cos
x
y
x
=
là:
A.
x k
B.
x
2
k
+
C.
x2k
D.
x
2
k
Câu 10: Phương trình
cos sinxx=
có số nghiệm thuộc đoạn
;

là:
A.
4
B.
5
C.
6
D.
2

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đô Lương 4 - Nghệ An, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm