Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Trang 1/3 - Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
KIM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút (đthi có 25 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 3 trang)
Họ và tên học sinh: ...................................................................... Lớp: ...................
điểm LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
đ/a C C D D B D A C B A A D A C A B A D D D D B A B A
Câu 1: Đường cong tr
ong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệu kê ở
bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
4 2
2 1.y x x
B.
2
.
1
x
y
x
C.
1
.
1
x
y
x
D.
3 2
3 1.y x x
Câu 2: Cho hàm số
có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. m số đồng biến trên khoảng .
Câu 3:
Cho hà
m số
3 2
3 3y
x x
.Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của
hàm số trên đoạn
1;3
.Tính giá tr
T M m
A.
3.
B.
0.
C.
4.
D.
2.
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
y x 3x 1
trên
[ 2;0]
A. -1. B. 1. C. -13. D. 3.
Câu 5:
Tiệm cậ
n đứng của đồ thị hàm số
2
x 2x 1
y
x 1
là đường thẳng có phương trình
A.
1y
. B.
1x
. C.
2x
. D.
2y
.
Câu 6: Số giao điểm của hai đường cong
3 2
2 3y
x x x
2
1y x x
A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.
( )y f
x
( ;
2)
( ;
0)
(0
;2)
( 2
;0)
Mã đề 001
x
'y
2
0
2
0
0
Tải tài liệu miễn phí tại https://vndoc.com/
Trang 2/3 - Mã đề 001
Câu 7: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 8: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số
4 2
y x 4x
.
Với giá trị nào của m thì phương trình
4 2
x 4x m 2 0
có bốn nghiệm phân biệt ?
A.
2 6.m
B.
0 4.m
C.
2 6.m
D.
0 4.m
Câu 9: m số
2 1
1
x
y
x
nghịch biến trong khoảng nào sau đây ?
A.
;2 .
B.
;1
1; .
C.
3;2 .
D.
3; . 
Câu 10: Cho hàm số
3 1
1 2
x
y
x
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
3
.
2
y
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1x
.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3.
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 11: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc khoảng
1000;1000
để hàm số
3 2
2 3 2 1 6 1 1y x m x m m x
đồng biến trên khoảng
2;
?
A. 1001. B. 998. C. 1998. D. 999.
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
3 2
y x 2x mx
đạt cực tiểu
tại x = - 1 ?
A.
1m
B.
1m
C.
1m
D.
1m
Câu 13: Hàm số
3 2
2 3 72 8y x x x
đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?
A.
3.x
B.
4.x
C.
200.x
D.
143.x
Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất m của
trên đoạn .
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
3 2
| x 3x 2 | m
có 6 nghiệm
phân biệt ?
A. m =1. B. m =2. C. m = 0. D. m = 3.
Câu 16: m số
3 2
y x x 5x 1
đồng biến trong khoảng nào sau đây
A.
1;
. B.
5
;1 .
3
C.
5
;
3

. D.
5
1;
3
.
Câu 17: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
3 2
1 1
3 2
y x mx mx
đồng biến trên khoảng
2
2
y x
x
1
;2
2
5
m
10
m
3
m
17
4
m
Tải tài liệu miễn phí tại https://vndoc.com/
Trang 3/3 - Mã đề 001
1;

.
A.
4
m
. B.
0
m
. C.
4
m
. D.
4
m
.
Câu 18: Số điểm cực trị của hàm số
3
1
7
3
y x x
A. 2. B.
1.
C. 3. D. 0.
Câu 19: Hàm số
4
1
2
x
y
đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
A.
( 3;4).
B.
1; .
C.
;1 .

D.
;0 .

Câu 20: m giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y = ( 2m -1)x + 3 +m vuông góc với
đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 21: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào ?
A.
3
3 1y x x
. B.
3
3 1y x x
.
C.
3 2
3 1
y x x
. D.
3 2
3 1
y x x
.
Câu 22: Cho hàm số f(x) có đạo hàm là
2 2
'( ) ( 1) (2 1)
f x x x x
.Số điểm cực trị của hàm số đã cho
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 23: Giá trị cực tiểu của hàm số
4 2
8 6
y x x
A.
22.
CT
y
B.
0.
CT
y
C.
2.
CT
y
D.
6.
CT
y
Câu 24: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá
trị thực của
m
để phương trình
( ) 2f x m
có đúng hai nghiệm phân biệt.

-1 0 1
+ 0 - 0 + 0 -
.
0 .
-3
0 .
A.
3
m
. B.
0
3
2
m
m
. C.
3
2
m
. D.
0
3
m
m
.
Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
3 2
y 2x 3(m 1)x 6(m 2)x 3
------ HẾT ------
3 2
3 1
y x x
1
4
m
3
2
m
1
2
m
3
4
m
x
y
1-1
2
1
x
'y
y


Tải tài liệu miễn phí tại https://vndoc.com/
nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3 .
A.
m 0
hoặc
m 6
. B.
0 m 6.
C.
m 0.
D.
m 6.

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 Chương 1 năm 2019-2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi nhé.

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh mà dưới đây VnDoc.com muốn giới thiệu tới các bạn học sinh khối 12 gồm có 3 trang, 25 câu hỏi kèm đáp án, bài thi được làm trong vòng 45 phút, tổng hợp kiến thức về hàm số và đồ thị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh, bên cạnh đề kiểm tra 45 phút bạn đọc có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 hoặc các bên có thể tham khảo thêm các môn khác của lớp 12 như Toán lớp 12, Ngữ Văn lớp 12 hay Tiếng Anh lớp 12 nhé.

Đánh giá bài viết
1 230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm