Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Tiếng Anh 7 trường THCS Bảo Đài, Bắc Giang năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CHÍNH THỨC
I/ LISTENING (2pts)
Part 1. Listen and choose the right answer. (1pt)
1. How many people at the meeting?
A. 3 B. 13 C. 30
2. What time does the film start?
A. 4.30 and 7.00 B. 4.30 and 7.30 C. 4.00 and 7.30
3. What's the weather like on Saturday?
A. sunny B. windy C. rainy
4. Which book does Lona want?
A. on the sofa. B. on the chair. C. under the chair.
Part 2. You will hear a man asking about theatre tickets. Listen and fill in the
missing information. You will hear the conversation twice. (1pt)
Bao Dai secondary school
Surname: .................................
Class: 7A1 Date: 30/05/2020
Written test 45 minutes: English 7
Mark
Remark
Parents’ signature
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
EVENING SHOW:
The White Room
Time:
(1) ………..……………………
AFTERNOON SHOW:
(2) The School ……………………
Time:
(3)...................................................
Ticket prices:
(4) £...................... and £ 12
All tickets £6 on:
Monday.
II. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that
of the others.(1.0 point)
1. A. ended B. loved C. cleaned D. bored
2. A. way B. station C. pavement D. traffic
3. A. viewed B. acted C. filmed D. starred
4. A. chairs B. watch C. character D. choose
III. Choose the best answer by circling A, B, C or D: (2pts)
1. Mai used to ________ morning exercise when she was a girl.
A. did B. does C. doing D. do
2. Traffic accidents can be prevented if everyone __________ the rules.
A. remember B. obey C. go after D. take care of
3. People should look right and left when they go________the road.
A. down B. across C. up D. along
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
4. The play was so boring. ________, Hoa saw it from beginning to end.
A. Therefore B. Despite C. However D. Although
5. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.
A. In spite B. Despite C. Although D. Nevertheless
6. ____________ is La Tomatina celebrated? Every August.
A. Where B. Why C. When D. Which
7. The signal says left turn only”
A B C D
8. The signal says traffics lights”
A B C D
VI. Read the passage, then answer the questions.(2.0 points)
The festival of Diwali is one of the most important religious festivals in India.
It lasts for five days around the end of October. It is the festival of Lakshimi, the
Goddest who, in the Hindu religion, brings peace and properity.

Đề thi kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 2 năm 2019 - 2020

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 lần 3 năm 2019 - 2020 trường THCS Bảo Đài, Bắc Giang. Đề kiểm tra Anh 7 có đầy đủ file nghe giúp các em học sinh luyện kĩ năng nghe, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình học kì 2 tiếng Anh lớp 7 mới. 

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Tiếng Anh 7 trường THCS Bảo Đài, Bắc Giang năm 2019 - 2020 nằm trong Bộ Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 với đầy đủ các môn được VnDoc tổng hợp và đăng tải nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu hữu ích ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ. Đây cũng là tài liệu hay cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Tiếng Anh 7 trường THCS Bảo Đài, Bắc Giang năm 2019 - 2020. Mời các bạn tải về để xem toàn bộ đề và file nghe của đề thi. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 7 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn Tiếng Anh hơn. 

Đánh giá bài viết
1 406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 7 mới Xem thêm