Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 9 chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Một loại thủy tinh có thành phần: 70,559%SiO2; 10,98% CaO; 18,43% K2O. Công thức hóa học của thủy tinh này dưới dạng các oxit là:

A. K2O.CaO.5SiO2

B. K2O.CaO.4SiO2

C. K2O.CaO.6SiO2

D. K2O.2CaO.6SiO2

2. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol là 1<\frac{n_{CO_3}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}<2

A. Có thể xảy ra phản ứng (1) hoặc (2)

B. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

C. 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

D. Xảy ra cả phản ứng (1) và (2)

3. Khối lượng kết tủa tạo ra khi cho 21,2g Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 39,4g

B. 3,94g

C. 25,7g

D. 51,4g

4. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:

A. Fe, Ni, Zn, Pb, Al, Na

B. Pb, Ni, Fe, Zn, Mn, Al, Na

C. Fe, Pb, Ni, Zn, Al, Na

D. Fe, Ni, Pb, Zn, Al, Na

5. Hòa tan a gam một oxit sắt cần 150 ml HCl 3M, nếu khử a gam oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g sắt. Vậy công thức phân tử oxit sắt là:

A. Fe2O3

B. FeO

C. Kết quả khác.

D. Fe3O4

6. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol 1 : 1 cần 8,96 lít CO (đktc). Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 66,67% và 33,33%

B. 59,67% và 40,33%

C. 40,33% và 59,67%

D. 33,33% và 66,67%

7. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ (A) có cấu tạo gồm C, H thu được 2 mol khí cacbonic và 3 mol nước. Công thức phân tử của hợp chất (A) là:

A. C2H6

B. C2H2

C. Tất cả đều sai

D. C2H4

8. Trong nước tự nhên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để đồng thời loại bỏ các muối trên ra khỏi nước tự nhiên?

A. Na2CO3

B. NaOH

C. NaHCO3

D. K2SO4

9. Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. P, N, O, F

B. O, N, P, F

C. O, F, N, P

D. F, O, N, P

10. Để tiết kiệm axit HCl trong việc điều chế Cl2, cần dùng chất nào sau đây cho tác dụng với dung dịch axit HCl?

A. Cả (2) và (3)

B. CaOCl2 (3)

C. KClO3 (2)

D. KMnO4 (1)

11. Kim loại nào thu được sau khi ngâm hỗn hợp các bột kim loại Zn, Cu, Fe trong dung dịch CuSO4 dư?

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Không thu được kim loại nào

12. Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X thu được 2,24 lít SO2 (đktc) và 1,8 g nước. Công thức phân tử của X là:

A. H2S

B. SO3

C. Kết quả khác

D. SO2

13. Nguyên tố nào dưới đây không phải là kim loại kiềm? (nhóm I)

A. Li

B. Na

C. Sn

D. K

14. Nếu lấy số mol KMnO4 và MnO2 như nhau cho tác dụng với axit HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

A. Không xác định được

B. KMnO4

C. Hai chất cho clo như nhau

D. MnO2

15. Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

A. Lượng Cl2 sinh ra như nhau

B. KMnO4

C. Không xác định được

D. MnO2

16. 69,6 g mangan đioxit tác dụng với HCl đặc, dư. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 1,7M; 1,7M và 0,8M

B. 1,6M; 1,6M và 0,8M

C. 1,6M; 1,6M và 0,7M

D. 1,6M; 1,6M và 0,6M

17. Dãy gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 2 lớp electron là:

A. O, S, Cl

B. F, Cl, O

C. F, Br, I

D. N, O, F

18. Hãy chọn câu đúng: Silic đioxit (SiO2)

A. tan được trong kiềm nóng chảy.

B. tan được trong dung dịch HCl.

C. tan được trong nước.

D. tan được trong dung dịch H2SO4.

19. Cho các khí sau: CO, SO3, CO2, O2 khí nào cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt:

A. CO

B. CO2

C. O2

D. SO3

20. Hợp chất A có 42,6% C và 57,4% O về khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử chất A là:

A. 1 : 2

B. 1 : 3

C. 2 : 1

D. 1 : 1

21. Chọn phát biểu đúng về hiđroclorua ở điều kiện thường:

A. Là chất khí tan nhiều trong nước.

B. Là chất khí không tan trong nước.

C. Là chất lỏng tan nhiều trong nước.

D. Là chất lỏng không tan trong nước.

22. Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các kim loại dưới đây để sản xuất kim loại?

A. Na2O

B. Fe3O4

C. Al2O3

D. MgO

23. Nhóm gồm các nguyên tố phi kim được xếp theo chiều tính phi kim giảm dần là:

A. Si, Cl, S, P

B. Si, Cl, P, S

C. Si, S, P, Cl

D. Cl, S, P, Si

24. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp dùng để sản xuất:

A. sản xuất thủy tinh.

B. Tất cả đều đúng.

C. đồ gốm, sứ.

D. sản xuất xi măng.

25. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức chung là R2O5, có chứa 56,34% oxi về khối lượng. R là nguyên tố

A. Lưu huỳnh

B. Cacbon

C. Photpho

D. Nitơ

26. Chọn dãy chất, trong đó tất cả các chất đều tác dụng được với oxi:

A. CH4, SO2, Fe, P

B. Tất cả các dãy chất này đều tác dụng được với oxi.

C. P, KCl, Fe, CH4

D. P, Fe, CH4, CaO

27. Cho không khí (gồm 20% oxi và 80% nitơ về thể tích) tác dụng với Cu dư đun nóng tạo ra CuO. Phản ứng xong thu được 160 ml khí nitơ. Thể tích không khí đo ở cùng điều kiện đã dùng là:

A. 300 ml

B. 200 ml

C. 500 ml

D. 400 ml

28. Từ các chất sau: MnO2, CaCO3, HCl, Na2SO3 có thể điều chế được các khí:

A. Cl2, CO2, SO2

B. Cl2, CO2, SO3

C. CO2, H2S, Cl2

D. CO, CO2, H2S

29. Khí cacbon monoxit (CO) nguy hiểm là do khả năng kết hợp với hemolobin có trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây gây tử vong do ngộ độc khí CO?

A. Dùng bình ga để nấu nướng ở ngoài trời.

B. Không có trường hợp nào đúng.

C. Hít phải khói thải của các loại xe ô tô, mô tô.

D. Đốt bếp lò trong nhà không được thông gió tốt hoặc mổ (chạy) máy ô tô trong nhà xe đóng kín.

30. Trong 4 hỗn hợp dưới đây, hỗn hợp nào là nước Gia - ven?

A. NaCl + NaClO + H2O

B. NaCl + NaClO4 + H2O

C. NaCl + NaClO3 + H2O

D. NaCl + NaClO2 + H2O

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

A

B

A

D

A

A

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

C

B

B

B

D

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

D

B

C

A

B

A

D

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 3. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm