Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8

12 1.735

Đề kiểm tra 45 phút Lịch sử lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quá trình ôn luyện kiến thức môn Lịch sử 8 đã được học đồng thời àm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 khác nhau.

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tại sao Việt Nam lại trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp?

A. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông.

B. Giàu tài nguyên, thị trường béo bở, vị trí thuận lợi.

C. Tài nguyên ít nhưng có vị trí thuận lợi.

D. Tất cả đều sai.

Câu 2. Pháp lấy lí do gì để tấn công nước ta?

A. Triều đình giết sứ thần của Pháp.

B. Chiến thuyền của triều Nguyễn bắn vào tàu của Pháp.

C. Triều Nguyễn khủng bố đạo Gia-tô.

D. Triều Nguyễn cấm việc buôn bán với nước ngoài.

Câu 3. Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công vào nơi nào của nước ta?

A. Đại đồn Chí Hòa.

B. Thành Gia Định.

C. Thành Vĩnh Long.

D. Thành Tây Ninh.

Câu 4. Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế ký với Pháp là:

A. Hiệp ước Hác-măng.

B. Hiệp ước Nhâm Tuất.

C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

D. Hiệp ước Giáp Tuất.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.

Câu 2. Nội dung chính của hiệp ước Hác-măng (1883).

Câu 3. Tại sao phong trào Cần Vương lại được sự ủng hộ đông đảo của các tầng lớp nhân dân?

Đánh giá bài viết
12 1.735
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm