Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 trường THCS Lê Lợi năm 2015 - 2016

26 25.268

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 trường THCS Lê Lợi năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9. Đề thi học kì 1 lớp 9 có 3 câu hỏi cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Tiết 23)
Môn: SINH HỌC. Lớp: 9

Năm học: 2015-2016

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn những đáp án đúng.

Câu 1: (0,5 điểm). Khi cho cà chua quả đỏ lai phân tích, kết quả sẽ là:

 a. Toàn quả vàng.       b. Toàn quả đỏ        c. 1 quả đỏ: 1 quả vàng        d. cả a, b, c

Câu 2: (0,5 điểm). Chức năng của NST là:

     a. Là cấu trúc mang gen.         b. Tự nhân đôi (di truyền).

     c. Lưu giữ thông tin.             d. Bảo vệ.

Câu 3: (0,5 điểm) ADN nhân đôi theo nguyên tắc nào?

       a. Nguyên tắc bổ sung.      b. Nguyên tắc giữ lại 1 nửa.

       c. Dựa vào mạch khuôn     d. Cả a, b, c

Câu 4:(0,5 điểm) Chức năng của NST là:

        a. Lưu giữ thông tin.        b. Là cấu trúc mang gen.

        c. Tự nhân đôi            d. Truyền đạt thông tin.

Câu 5. Hãy nối các thông tin ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp Diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân 1 (1,0 điểm)

A (Các kì) B (Diễn biến cơ bản của NST) C
1. Kì đầu

a. Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội (kép) – n NST kép.

1-
2. Kì giữa b. Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập và tổ hợp tự do về 2 cực tế bào. 2-
3. Kì sau

c. Các NST kép xoắn, co ngắn.

- Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau, sau đó lại tách dời nhau.

3-
4. Kì cuối d. Các cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 4-

B. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 6: (2 điểm) Cho một đoạn mạch của ARN như sau.

-A-U-G-X-U-A-X-G-A-

Nếu mạch một là mạch gốc tổng hợp ra ARN trên. Xác định trình tự của mạch gốc và của ADN tổng hợp ra ARN trên.

Câu 7: (2 điểm) Làm thế nào để xác định kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội?

Câu 8: (3 điểm) Bài tập: Giả sử trên mạch 1 của ADN có số lượng của các nuclêôtit là: A1= 50; G1 = 100. Trên mạch 2 có A2 = 150; G2 = 200. Tìm số lượng nuclêôtit các loại còn lại trên mỗi mạch đơn và số lượng từng loại nuclêôtit cả đoạn ADN, chiều dài của ADN.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9

I/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1. 2. 3. 4 mỗi câu đúng 0,5đ

Câu 1 2 3 4
Đáp án b, c a, b b, c a, b

Câu 5: mỗi câu đúng 0,25 đ
1. c         2. d        3. b     4. a

II/ TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 6:

phân tử ARN có trình tự: (0,5đ)

-A –U- G-X –U- A- X- G- A- (0,5đ)

=>phân tử ADN dã tông hợp ra ARN có trình tự là:

Mạch 1 -T - A - X -G -A- T- G- X- T- (0,5đ)

Mạch 2 -A -T -G -X – T- A- X- G- A- (0,5đ)

Câu 7: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn (1,0đ)

  • Nếu kết quả con lai đồng tính thì cá thể đêm lai đồng hợp tử (AA) (0,5đ)
  • Nếu kết quả con lai phân tính thì cá thể đêm lai dị hợp tử (Aa) (0,5đ)

Câu 8:

Theo NTBS:

A1 = T2 = 50 (0,25đ)

G1 = X2 = 100  (0,25đ)

A2 = T1 = 150  (0,25đ)

G2 = X1 = 200  (0,25đ)

=> A1 + A2 = T1 + T2 = A = T = 200  (0,25đ)

=>. G1 + G2 = X1 + X2 = G= X = 300  (0,25đ)

Tổng số nuclêôtit là:

    N= A+G +T+X = 200 + 300 + 200 + 300 =

        = 1000 (Nucleotit)  (0,75đ)

Chiều dài của ADN là:

L = N/2x 3,4 = 1000/2 x 3,4 = 1700 ( ăngstrong) (0,75đ)

Đánh giá bài viết
26 25.268
Sinh học lớp 9 Xem thêm