Đề kiểm tra 1 tiết số 4 học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

1 1.456

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết số 4 học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Name:.............................................                                       TEST 45 MINUTES (NO.4)

Class:.............................................                                               ENGLISH 6

PART A. LISTENING

1.Listen and tick (a) the box. (0.5pt)

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 5

  1. Where does Jane want to go?

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 5 môn tiếng Anh

II. Listen carefully and fill in the blanks. (1pt)

Ba: What are you going to do this (1)__________________?

Lan: I am going to (2)__________ Hue.

Ba: Where are you going to stay?

Lan: I’m going to stay with my (3)________ and uncle.

Ba: (4)____________are you going to stay?

Lan: For a week.

Ba: What are you going to do in Hue?

Lan: I am going to visit the (5)______________.

PART B. READING & WRITING

I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently: (0.5pt)

1. a. weather       b. season        c. wear          d. breakfast

2. a. hungry        b. usually         c. fly            d. thirsty

II/ Odd one out (0.5pt)

1. a. badminton     b. Soccer         c. volleyball        d. summer

2. a. hot           b. weather        c. cold            d. warm

IIIChoose the best answer: (2pts)

1. What do you often do …………………. it’s hot ? - I often go swimming.

a. where        b. when        c. what         d. when’s

2. Loan ……………….. to school by bus.

a. sometimes goes     b. goes sometimes     c. sometimes go     d. go sometimes

3. ……………… weather do you like? - I like cool weather.

a. Where        b. How often     c. What        d. How

4. Nam goes fishing ………………… a week.

a. every        b. one time       c. once        d. three time

5. What do you do ………………. your free time?

a. on           b. at            c. to          d. in

6. We like …………………. weather because we can go swimming.

a. cold          b. hot           c. windy       d. warm

7. …………………. go camping.

a. What about      b. Why don’t we     c. Let’s      d. Would you like

8. I often ………………… my kite in the afternoon.

a. go           b. do            c. play        d. fly

IV/ Supply the correct verb form: (2 pt)

1. What about (go) ………………………. to the zoo?

2. She (skip) ………………………… at the moment.

3. Tomorrow I (visit) ………………………… my grandmother.

4. Let’s.............................(go) to the cinema.

V/ Put the words in their correct orders: (1.5 pt)

1. They/ park/ often/ to/ go/ the.

…………………………………………….....................................................................

2. like/ weather/do/ what/ you?

………………………………………………………………………………………….

3. am/ to/ I/ visit/ Bay/ Ha Long/ going/ summer/ this.

………………………………………………………………………………………….

VI/ Read the following passage, then answer the questions: (2 pts)

There are four seasons in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In spring, the weather is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are many flowers in spring. After spring comes summer. In summer, the days are long and the nights are short. We often go to the seaside in summer. Fall is the season of fruits. We can enjoy different kinds of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In winter, it is usually very cold. The days are short and the nights are long.

*Answer the questions

1 - How many seasons are there in Vietnam? What are they?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - What are there in the spring?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - What do we often do in the summer?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 - What can we enjoy in the fall?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - What is the weather like in the winter?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--- THE END ---

Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6

A. Listening

Part 1 (0.1 x 5 = 0.5 m)

1

2

3

4

5

B

A

C

C

C

Part 2 (0.2 x 5 = 1m)

1

2

3

4

5

Summer vacation

visit

Aunt

How long

citadel

B. READING & WRITING

I. (0.25 x 2 =0.5m)

1. b           2. c

II. (0.25 x 2 =0.5m)

1. d          2. b

III. (0.25 x 8 = 2ms)

1

2

3

4

5

6

7

8

b

a

c

c

d

b

c

d

IV/ Supply the correct verb form: (0.5 x 4 = 2pts)

5. What about going to the zoo?

6. She is skipping at the moment.

7. Tomorrow I am going to visitmy grandmother.

8. Let’s go to the cinema.

V/ Put the words in their correct orders: (0.5 x 3 =1.5 pt )

1. They often go to the park.

2. What weather do you like?

3. I am going to visit Ha Long Bay this summer.

VI/ Read the following passage, then answer the questions: (0.4 x 5 =2pts)

1- There are four seasons in a year. They are: spring, summer, fall and winter.

2- There are many flowers in spring.

3- We often go to the seaside in summer.

4- We can enjoy different kinds of fruits.

5- In winter, it is usually very cold.

----------

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.456
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm