Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 11 Học kì 2 (có đáp án)

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 - Đề 4 là tài liệu ôn tập môn GDCD hữu ích dành cho các em học sinh lớp 11. Đề thi đưa ra những nội dung cơ bản nằm trong sách Giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 11 Học kì 2 - Đề 4

Môn Giáo dục công dân lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Ngày hội quốc phòng toàn dân là ngày nào?

A. 22/12

B. 30/4.

C. 01/5.

D. 30/10.

Câu 2: Quốc phòng và an ninh có vai trò đối với đất nước là?

A. Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

B. Quan trọng trong việc giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

C. Tiền đề trong việc giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

D. Cơ sở trong việc giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Câu 3: Bảo vệ Tổ quốc có lực lượng nòng cốt là?

A. Quân đội nhân dân.

B. Công an nhân dân.

C. Chính quyền địa phương.

D. Cả A và B.

Câu 4: Bảo vệ Tổ quốc là …. thường của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Trong dấu “…” là?

A. Nhiệm vụ.

B. Nhiệm vụ quan trọng.

C. Nhiệm vụ trọng yếu.

D. Nghĩa vụ.

Câu 5: Ngày thành lập Công an nhân dân là?

A. 20/7.

B. 25/8.

C. 19/8.

D. 20/8.

Câu 6: Yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bỏa vệ Tổ quốc là?

A. Sức mạnh thời đại.

B. Sức mạnh dân tộc.

C. Sức mạnh khách quan.

D. Sức mạnh chủ quan.

Câu 7: Sức mạnh thời đại bao gồm?

A. Sức mạnh của khoa học và công nghệ.

B. Sức mạnh của các lực lượng tiến bộ.

C. Sức mạnh của cách mạng trên thế giới.

D. Cả A, B, C.

Câu 8: Lực lượng quốc phòng toàn dân bao gồm?

A. Con người.

B. Phương tiện vật chất.

C. Khả năng khác của dân tộc.

D. Cả A, B, C.

Câu 9: Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là?

A. Tuyệt đối.

B. Trực tiếp.

C. Tác động một phần.

D. Cả A và B.

Câu 10: Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 11: Mục tiêu đối ngoại của nước ta hiện nay là?

A. Hợp tác cùng phát triển.

B. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

C. Hữu nghị, hợp tác.

D. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Câu 12: Phương châm chỉ đạo các hoạt động ngoại giao của nước ta hiện nay là?

A. Hợp tác cùng phát triển.

B. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

C. Hữu nghị, hợp tác.

D. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Câu 13: Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay là?

A. Giữ vững môi trường hòa bình

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Cả A, B, C.

Câu 14: Chính sách ngoại giao có mấy nguyên tắc?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 15: Chính sách ngoại giao nước ta có mấy phương hướng cơ bản?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 16: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta hiện nay là ai?

A. Ông Phạm Bình Minh.

B. Ông Phùng Xuân Nhạ.

C. Bà Phạm Kim Tiến.

D. Bà Tòng Thị Phóng.

Câu 17: Cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. Đây là cơ quan nào?

A. Bộ Ngoại giao.

B. Bộ Nội vụ.

C. Bộ Ngoại vụ.

D. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Câu 18: Bộ Ngoại giao được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 28/8/1945.

B. 27/8/1945.

C. 26/8/1945.

D. 25/5/1945.

Câu 19: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của nước ta là ai?

A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

B. Trường Chinh.

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Lê Hồng Phong.

Câu 20: Các hình thức hợp tác là?

A. Đơn phương.

B. Song phương.

C. Đa phương.

D. Cả A, B.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút GDCD 11 Học kì 2 - Đề 4

1-A

2-A

3-D

4-C

5-C

6-B

7-D

8-D

9-D

10-C

11-D

12-D

13-D

14-A

15-D

16-A

17-A

18-A

19-C

20-D

       

---------------

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 - Đề 4 gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan có đáp án đi kèm. VnDoc.com mời các em tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 và các đề kiểm tra 15 phút lớp 11 khác để đạt kết quả cao trong học tập.

Đánh giá bài viết
1 33
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Giáo dục công dân Xem thêm