Đề kiểm tra 15 phút lần 4 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Lương Bằng năm học 2018 - 2019

1 198

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút lần 4 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Lương Bằng năm học 2018 - 2019 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị các kĩ năng cần thiết cho đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh sắp tới. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Nguyen Luong Bang Lower Secondary School

15-Minute Test 4(A)

Subject: English

Marks:

Comment:

Class: 7/

Full name:

I. Choose the best word in brackets to complete the sentences:

1. Which do you think are__________ festivals?

A. music  B. Harvester   C. Artistic    D. Season

2. There are many __________ throughout the year.

A. clebrating     B. Celebration       C. Celebrated        D. Celebrations

3. A lot of dancers go to Rio de Janeiro to __________ the Rio Carnival.

A. follow        B. Take          C. Attend             D. Play

4. Tet is a __________ festival.

A. season       B. Seasons       C. Seasonal          D. Seasoning

5. La Tomatina __________ on the last Wednesday of August every year.

A. hold           B. Held         C. Is held            D. Be held

6. The Samba Parade in Rio Carnival has thousands of samba ___________ from various samba schools.

A. performance         B. Perform       C. Performer         D. Performers

7. La Tomatina is a __________ festival to celebrate the tomato harvest.

A. year             B. Seasonal         C. Season           D. Annually

8. It is _________ to see elephants racing in the Elephant Race Festival in Dak Lak.

A. amaze           B. Amazing         C. Amazed          D. Amazement

II. Use the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences:

1. We (not go)__________ camping next week.

2. We (visit)__________ the museum last week.

3. Hurry up! We (wait)__________ for you.

4. My mother (buy) __________ a new motorbike already.

 III. Write sentences from the words given or do as directed in parentheses:

1. The festival/one/most/important festivals/our country.

____________________________________________________________________

2. That festival/take/place/june.

_________________________________________________________________

3. A lot of people will go to Cusco, Peru to attend the festival. (Make a question for the underlined words)

_____________________________________________________________________

4. They held the festival on June . (Make a question for the underlined words)

____________________________________________________________________

---The end. Good luck!---

Nguyen Luong Bang Lower Secondary School

15-Minute Test 4(B)

Subject: English

Marks:

Comment:

Class: 7/

Full name:

I. Choose the best word in brackets to complete the sentences:

1. This performance is __________.

A. interest

B. interesting

C. interested

D. interests

2. The festival __________ every year at the end of August.

A. occur

B. takes place

C. takes

D. held

3. Easter is a __________ festival.

A. religion

B. religions

C. religious

D. religioning

4. People in Cannes take the Cannes Films Festival __________ a very serious way.

A. at

B. in

C. on

D. with

5. The __________ come from England.

A. performs

B. performance

C. performer

D. performing

6. A lot of cultural and __________ activities are held as part of the Flower Festival in Da Lat.

A. art

B. artist

C. artistic

D. arts

7. The ___________ atmosphere is felt around all the villages.

A. tradition

B. festival

C. festive

D. air

8. Diwali, the Hindu Festival of Light, is the ___________ holiday of the year in India.

A. more important

B. importance

C. most important

D. most importance

II. Use the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences:

1. Look! That plane (fly)__________ toward the airport.

2. I (not like)__________ volleyball.

3. We (see)__________ a movie tomorrow.

4. Why __________ you (make)__________ so much noise in the room, Lan?

III. Write sentences from the words given or do as directed in parentheses.

1. People/all /the world/go/the festival/every year.

 ____________________________________________________________________

2. That festival/ take/ place/June.

 ____________________________________________________________________

3. They go to Danang to attend fireworks display festival. (Make a question for the underlined words)

 ____________________________________________________________________

4. The Music Festival took place in the village in February. (Make a question for the underlined words)

 ____________________________________________________________________

---The end. Good luck!---

Trên đây là Đề kiểm tra 15 phút lần 4 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Lương Bằng năm học 2018 - 2019 giúp các bạn luyện tập trước để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
1 198
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm