Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?

1 1.101

Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh số 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading? được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các em nhìn nhanh lại kiến thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh của bài 8, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học tiếp theo.

Full name: ...............................................

Class: ......................................................

ENGLISH LANGUAGE TEST

Time: 15 minutes

WRITING

Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

Example:

I’m reading Doraemon.  Hình ảnh có liên quan
1. He is reading Snow White and the __________ Dwarfs. Kết quả hình ảnh cho ảnh 7 chú lùn
2. She is reading The Fox and the _________. Kết quả hình ảnh cho ảnh quạ hoạt hình
3. My favourite story is Aladdin and the Magic ________________.Kết quả hình ảnh cho ảnh aladin hoạt hình
4. Her hobby is reading ____________ stories. Hình ảnh có liên quan

Task 2. Order the words. There is one example.

Example:

like/ in/ I/ the/ reading/ library/ books

I like reading books in the library.

1. you/ what/ reading/ are
__________________________________?

2. a/ I'm/ tale/ reading/ fairy
__________________________________?

3. the/ character/ who/ main/ is
__________________________________?

4. character/ like/ is/ main/ what/ the
__________________________________?

Task 3. Read the questions. Write about your friend's favourite book/ story. There is one example (0).

0. What’s your friend’s name?

1. What does he/ she like reading in his/ her free time?

2. What’s his/ her favourite book/ story?

3. Who’s the main character?

4. What’s he/ she like?

0. __________________ is my best friend.

1. He/ She likes _______________________________.

2. His/ Her favourite ____________________________.

3. The main __________________________________.

4. He/ She ____________________________________.

Việc luyện tập hàng ngày với bài kiểm tra 15 phút sau mỗi bài học là một hoạt động rất hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức cần nhớ trong bài. Đồng thời, Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading? trên đây cũng là những dạng bài thường gặp trong đề thi giữa kì 1 hoặc đề thi học kì 1 nên rất cần thiết để các bạn ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì của mình.

Đánh giá bài viết
1 1.101
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm