Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới (1)

1 684
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time: 15 minutes
I. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others’.
Circle A, B or C.
1.
A. hot
B. pot
C. sport
2.
A. short
B. port
C. fold
3.
A. four
B. pour
C. soup
4.
A. tofu
B. score
C. morning
5.
A. how
B. tomorrow
C. flour
2. Fill each blank with the expression as ... as ... or not as ... as …, using the words
provided.
1.
This pear is ________ that one. (hard)
2.
She sings ________ her sister. They are really good. (well)
3.
The art gallery is ________ I expected. I really enjoyed it. (interesting)
4.
She is ________ her brother. He is really intelligent. (not/ smart)
5.
This yoghurt ________ the one I bought yesterday. (not/ taste/ good)
3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1.
Can I have some___________? I want something sour.
A. coffee
B. green tea
C. lemonade
2.
I really like pho bo beef noodle soup because it’s___________.
A. sweet
B. salty
C. tasty
3.
This chocolate cake can ______ six people.
A. be enough
B. eat with
C. serve
4.
In a bowl, ______ butter with eggs, sugar and vanilla until creamy.
A. beat
B. make
C. stir
5.
My mom often adds some ___________ to the fish to lessen its fishy smell.
A. garlic
B. salt
C. turmeric
-- The end --
Đáp án
I. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others’.
Circle A, B or C.
1. C 2. C 3. C 4. A 5. B
2. Fill each blank with the expression as ... as ... or not as ... as …, using the words
provided.
1. as hard as
2. as well as
3. as interesting as
4. not as smart as
5. does not taste as good as
3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1. C 2. C 3. C 4. A 5. C
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới (1), với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Sau kì thi giữa học kì 1, các bạn lại tất bật cho kì thi cuối năm quan trọng. Mời các bạn vào tham khảo và tải về các đề ôn thi học kì 1 ngoài môn tiếng Anh còn có môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học...được VnDoc.com sưu tầm từ các trường THCS và các thầy cô uy tín trên cả nước rất hữu ích cho các bạn ôn luyện. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 684
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm