Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Các nhóm thực vật - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (3 điểm). Tại sao lại gọi rễ cây rêu là rễ giả?

Câu 2 (5 điểm). Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ớ chỗ ẩm ướt?

Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào là những thực vật có hoa, quả, hạt nằm trong quả?

A. Dương xỉ.

B. Hạt kín.

C. Rêu.

D. Hạt trần.

2. Dương xỉ có những đặc điểm gì chứng tỏ chúng tiến hoá hơn quyết ?

A. Đã có rễ, thân, lá thực sự.

B. Đã có mạch dẫn.

C. Sinh sản bằng bào tử.

D. Cả A và B.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 8

Câu 1 (3 điểm).

Rễ thật sự hay rễ chính thức muốn nói đến rễ của các cây xanh khác như cây có hoa, có đầy đủ các bộ phận và bên trong có bó mạch dẫn. Cây rêu chưa có rễ thật sự mà chỉ có những sợi đa bào giống rễ và thực hiện chức năng của rễ và đặc biệt là chưa có mạch dẫn ở bên trong. Những sợi này gọi là rễ giả.

Câu 2 (5 điểm).

- Các thực vật sống ở trên cạn cần phải có bộ phận để hút nước và thức ăn (rễ) và vận chuyển các chất đó lên cây (bó mạch dẫn bên trong).

- Những đặc điểm cấu tạo của rêu như : chưa có rễ chính thức, chưa có bộ mạch dẫn ở thân, lá và tất nhiên cả rễ giả. Như vậy chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh.

- Việc lấy nước và chất khoáng hoà tan trong nước vào cơ thể còn phải thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt. Điều đó giải thích tại sao rêu thường chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt và sống thành từng đám, kích thước cây thường nhỏ bé.

Câu 3 (2 điểm)

1. B

2. D

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 8 - Đề 1 phần Các nhóm thực vật bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 8 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm