Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 8 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Các nhóm thực vật - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (4 điểm). Các bậc phân loại chính của Thực vật là gì?

Câu 2 (4 điểm). Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Giới Thực vật dược chia thành những ngành nào?

A. Các ngành: Địa y, Tảo và Thực vật bậc cao.

B. Các ngành: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.

C. Các ngành: Hạt trần, Hạt kín.

D. Các ngành: Vi khuẩn, nấm, Hạt trần và Hạt kín.

2. Quá trình phát triển của giới Thực vật được thành các giai đoạn chính theo trật tự sau:

A. Ba giai đoạn: xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ở cạn sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

B. Ba giai đoạn: xuất hiện thực vật ớ cạn xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

C. Ba giai đoạn: sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ờ cạn.

D. Ba giai đoạn: xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín xuất hiện thực vật ở cạn.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 8

Câu 1 (4 điểm).

Các bậc phân loại chính của Thực vật là: Giới - Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của các cá thể có nhiều đặc điểm gần nhau về hình dạng, cấu tạo…

Câu 2 (4 điểm).

Cơ quan sinh sản của thông là nón, bao gồm nón đực và nón cái.

- Nón đực: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Cấu tạo nón gồm: trục nón, vảy (nhị) mang túi phấn, túi phấn chứa các hạt phấn.

- Nón cái: lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ từng chiếc. Cấu tạo gồm các phần như trục nón, vảy (lá noãn), noãn.

Câu 3 (2 điểm).

1. B

2. A

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 8 - Đề 3 phần Các nhóm thực vật bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 8 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm