Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

1 20

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Chuyển hóa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8. Giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Khẳng định nào dưới đây không đúng về mối quan hệ giữa 2 quá trình đồng hóa và dị hóa?

A. Không có đồng hóa thì không có chất để sử dụng trong dị hóa, không có dị hóa thì không có năng lượng và nguyên liệu để tổng hợp các chất trong đồng hóa.
B. Đồng hóa và dị hóa luôn luôn giữ mối quan hệ cân bằng.

C. Đồng hóa có tích lũy năng lượng thì dị hóa lại giải phóng năng lượng.

D. Nếu đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể thì dị hóa là quá trình phân giải các chất do đồng hóa tạo ra.

2. Khi kiểm tra chuyển hóa cơ bản của một người, thấy có sự chênh lệch quá lớn so với bình thường thì người đó đang ở trạng thái:

A. Hoạt động lao động yếu.

B. Hoạt động lao động mạnh.

C. Khi đói.

D. Bệnh lí.

3. Kết quả của quá trình dị hóa là:

A. Tổng hợp các chất đặc trưng cho cơ thể.

B. Tích lũy năng lượng trong các liên kết hóa học.

C. Tích lũy năng lượng và tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể.

D. Năng lượng được giải phóng từ chất hữu cơ bị phân giải.

4. Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

Chú thích đúng cho ô trống số 4 là:

A. Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

B. Khí cacbonic.

C. Ôxi.

D. Chất thải.

5. Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

Chú thích đúng cho ô trống số 2 là:

A. Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

B. Chất thải.

C. Ôxi.

D. Khí cacbonic.

6. Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

Chú thích đúng cho ô trống số 6 là:

A. Ôxi.

B. Phân giải chất.

C. Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

D. Tích lũy năng lượng.

7. Nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống vì:

A. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống và mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng chỉ xảy ra ở cơ thể sống.

C. Mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

D. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

8. Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là:

A. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ.

B. Biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành chất hữu cơ phức tạp.

C. Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.

D. Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản.

9. Điều kiện không được sử dụng để xác định chuyển hóa cơ bản là:

A. Cơ thể đang hoạt động nhẹ nhàng.

B. Cơ thể nằm nghỉ không cử động.

C. Cơ thể không xảy ra hoạt động tiêu hóa thức ăn.

D. Không suy nghĩ nhiều.

10. Cho công thức sau để tính chuyển hóa cơ bản:

BMR = \frac{P}{K.T.0,133}

P: Khối lượng cơ thể (kg)

K: Hằng số (K= 0,1015 đối với nam, = 0,1129 đối với nữ)

T: Tuổi (năm)

BMR: Chuyển hóa cơ bản (KJ)

Một người nữ bình thường, 25 tuổi, nặng khoảng 56,5 kg. Chuyển hóa cơ bản đo được trong điều kiện chuẩn khi người này hoàn toàn nghỉ ngơi khoảng 12 - 24 giờ sau khi ăn là:

A. 35,9 KJ.

B. 67,7 KJ.

C. 167,4 KJ.

D. 150,5 KJ.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

D

C

D

A

C

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 20
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm