Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 (Thí điểm) Unit 3

1 1.912

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 3 giúp các bạn củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

CODE: 101

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. palate

B. debate

C. climate

D. private

2. A. investigate

B. participate

C. immediate

D. communicate

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others

3. A. musician

B. essential

C. devotee

D. deceiving

4. A. nominate

B. piano

C. musical

D. wonderful

Choose the best answer.

5. He is a______pianist. He has won the gold medal in an international contest.

A. talent

B. talented

C. terrible

D. bad

6. Tien Quan Ca is the national___________of the Socialist Republic of Vietnam.

A. composer

B. singer

C. anthem

D. instrument

7. He has become more and more well-known.

A. famous

B. unsuccessful

C. shy

D. passionate

8. Everyone feels enthusiastic during his________.

A. perform

B. performer

C. performance

D. performed

9. Beethoven, Schumann and Chopin were leading Romantic _______.

A. singer

B. actor

C. composer

D. audience

10. Quan Ho singing___________in Bac Ninh Province.

A. recognised

B. reversed

C. originated

D. consisted

11. The________clapped and cheered when she began to sing.

A. performance

B. phenomenon

C. audience

D. melody

12. Joe is very_________about music.

A. popular

B. famous

C. passionate

D. interested

13. She promised_________me a new guitar.

A. buying

B. to buying

C. buy

D. to buy

14. She is talented enough_________bright like a star.

A. shining

B. to shine

C. shine

D. to shining

15. He made me_____enthusiastic when he performed.

A. feel

B. to feel

C. feeling

D. of feeling

16. You must not________in class.

A. talking

B. talk

C. to talking

D. to talk

17. It is interesting__________this book.

A. to reading

B. reading

C. to read

D. read

18. I always enjoys visiting New York, _____ I wouldn’t like to live there because it’s too noisy.

A. but

B. so

C. or

D. and

19. It took My Tam two months ______ MV “Don’t ask me”.

A. to make

B. making

C. made

D. in order make

20. We decided_________the show because of the bad weather.

A. to cancel

B. cancel

C. canceling

D. to canceling

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 là một bước đệm quan trọng giúp các bạn chuẩn bị các kĩ năng làm bài, quản lý thời gian cũng như kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chọn lọc cho ôn tập học kì 2 chính thức sắp tới. Chúc các bạn có kì thi học kì 2 thành công!

Đánh giá bài viết
1 1.912
Giải bài tập tiếng Anh 10 thí điểm Xem thêm