Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 1 Unit 2: Making Arrangements

1 892

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 có đán án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 1 Unit 2: Making Arrangements do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây trình bày ở dạng bài kiểm tra ngắn nhưng bao quát khá đầy đủ nội dung ngữ pháp cũng như vốn từ cần thiết có trong bài 2 giúp các bạn tập dượt và ôn luyện hiệu quả. 

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)

1. He always ______ for a walk in the evening.

A. go

B. is going

C. goes

D. going

2. We _______ to our new house next Monday.

A. are going to move

B. moves

C. moved

D. move

3. Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.

A. thin

B. tall

C. short

D. handsome

4. Can I ______ to Hoa, please?

A. tell

B. talk

C. speak

D. told

5. I don't think I'll go _____ now. It's too cold.

A. inside

B. outside

C. outdoor

D. B & C

6. He ______ his homework tonight.

A. does

B. do

C. is going to do

D. did

7. She _____ from Mondays to Fridays.

A. works

B. is working

C. work

D. worked

II. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B cho đúng (3 điểm).

A B

1. Is 6.30 all right?

2. What time can we meet?

3. Can I speak to Mary, please? This is Tom.

a. I'm sorry my sister's out.

b. That's fine. See you at 6.30.

c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 

I.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.C 7.A

II.

1-B 2-C 3-A
 
Đánh giá bài viết
1 892
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm