Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 3 Unit 3: At Home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 3 Unit 3: At Home do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn ôn tập hữu ích dành cho các bạn muốn ôn luyện kĩ kiến thức của bài 3 đồng thời tập dượt dạng bài kiểm tra ngắn. Mời các bạn vào tham khảo.

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)

1. bedroom/ is/ This/ Mai's

2. table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the

3. is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the

4. books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and

5. right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ the

II. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)

1.She ______ go to hospital last week.

A. had to

B. must

C. ought to

2. Tom has just been offered a job. I think Tom _______ accept the job.

A. must

B. ought to

C. has to

3. You __________ drive. You are too tired.

A. ought not to

B. mustn't

C. don't have to

4. You _______ forget what I told you. It's very important.

A. ought not to

B. don't have to

C. mustn't

5. I ___________ wear a suit to work but I usually do.

A. don't have to

B. ought not to

C. mustn't

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 3

I.

1.This is Mai’s bedroom.

2. There is a table on the left of the room.

3. The wardrobe is near the table.

4. There are many books and folders on the bookshelf.

5. On the right of the room there is a window.

II.

1.A 2.B 3.A 4.C 5.A
Đánh giá bài viết
2 2.453
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm