Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn. 

Xem thêm: Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the ọthers

1. A. try

B. facility

C. typhoon

D. supply

2. A. create

B. peaceful

C. increase

D. easily

Exercise 2: Choose the word that have the different stress from the others

1. A. charade

B. transport

C. expect

D. paddy

2. A. opportunity

B. inconvenient

C. facility

D. optimistic

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. It is ____________ in the city than it is in the country.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

2. Tom is ___________ than David.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

3. A boat is ___________ than a plane.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

4. It was ______________ day of the year.

A. the colder

B. the coldest

C. coldest

D. colder

5. The boys often help their parents to __________ water from the village well.

A. gather

B. collect

C. absorb

D. give

Exercise 4: Complete the sentences with suitable forms of the adverbs given in the brackets.

1. Mai’s singing is more beautiful than Mi’s. (beautifully)

Mai sings _______________________________________________

2. My English is more fluent than my sister’s. (fluently)

I speak English __________________________________________

3. We were earlier at the party than the Smiths last night. (early)

We arrived _____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the ọthers

1. B

2. A

Exercise 2: Choose the word that have the different stress from the others

1. B

2. C

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

Exercise 4: Complete the sentences with suitable forms of the adverbs given in the brackets.

1. Mai sings more beautifully than Mi (does)

2. I speak English more fluently than my sister (does)

3. We arrived at the party more early than the Smiths (did) last night

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Unit 2 lớp 8 nâng cao: Life in the countryside, Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm