Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. carved

B. impressed

C. embroidered

D. weaved

2. A. weather

B. thread

C. together

D. rather

Exercise 2: Write the correct form or tense of the verbs in brackets

1. Linda was busy when we ___________ (go) to see her yesterday. She _________ (study) for an exam.

2. Conical hat making ____________ (be) a traditional craft for hundreds of years.

3. The building __________ (complete) at the end of last month.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. The water was very rough. The lifeguards made all of the swimmers leave the water.

A. Since the water was very rough, the lifeguards made all of the swimmers leave the water.

B. The water was very rough so that the lifeguards made all of the swimmers leave the water.

C. The water was very rough because the lifeguards made all of the swimmers leave

D. The lifeguards made all of the swimmers leave the water though the water was very rough.

2. Mike goes jogging two miles every morning. Then he gets ready for work.

A. Mike goes jogging two miles every morning after he gets ready for work.

B. Mike goes jogging two miles every morning before he gets ready for work.

C. Mike goes jogging two miles every morning as soon as he gets ready for work.

D. Mike goes jogging two miles every morning when he gets ready for work.

3. Ticket prices might be more expensive. Going to the movies is still much cheaper than going to a concert.

A. Ticket prices might be more expensive then going to the movies is still much cheaper than going to a concert.

B. Ticket prices might be more expensive that going to the movies is still much cheaper than going to a concert.

C. Going to the movies is still much cheaper than going to a concert since ticket prices might be more expensive.

D. Going to the movies is still much cheaper than going to a concert although ticket prices might be more expensive.

4. We went to Dong Xuan Market. We flew back to Ho Chi Mirth City at 7pm.

A. We went to Dong Xuan Market while we flew back to Ho Chi Minh City at 7pm.

B. Before we flew back to Ho Chi Minh City at 7pm, we went to Dong Xuan Market.

C. We went to Dong Xuan Market in order that we flew back to Ho Chi Minh City at 7pm.

D. As we went to Dong Xuan Market, we flew back to Ho Chi Minh City at 7pm.

5. You need to plan your trip to South America carefully. You don’t spend all your money too quickly.

A. You need to plan your trip to America carefully so that you don’t spend all your money too quickly.

B. You need to plan your trip to America carefully although you don’t spend all your money too quickly.

C. You need to plan your trip to America carefully as you don’t spend all your money too quickly.

D. Even though you need to plan your trip to America carefully, you don’t spend all your money too quickly.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C

2. B

Exercise 2: Write the correct form or tense of the verbs in brackets

1. Linda was busy when we _____went______ (go) to see her yesterday. She ____was studying_____ (study) for an exam.

2. Conical hat making ______has been______ (be) a traditional craft for hundreds of years.

3. The building ____was completed______ (complete) at the end of last month.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Word Form lớp 9 Unit 1, Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local Environment nâng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm