Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 9

1 348
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Tuần: 22 Tiết 46
Ngày kiểm tra: ...............................
TIẾT 46 - KIỂM TRA 45 PHÚT(CHƯƠNG III)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. năng: Rèn luyện các trình bày bài thi.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm trong khi thi.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Dạy học bài mới:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Í
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1: Phương
trình bậc nhất hai
ẩn
Nhận biết
phương trình
bậc nhất hai ẩn
Biết được khi nào
một cặp số
(x
0
;y
0
)
một nghiệm của pt
ax + by =c
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
2
1,0
10%
1
0.5
5%
3
1.5
15%
Chủ đề 2:
Hệ hai phương
trình bậc nhất hai
ẩn
Biết được khi nào
một cặp số
(x
0
;y
0
)
một nghiệm của
hệ pt bậc nhất 2 ẩn
Dùng vị t tương đối
giữa hai đường thẳng
đoán nhận số nghiệm
của hệ pt
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1
0,5
0,5%
2
1,0
10%
3
1,5
15%
Chủ đề 3: Giải hệ
phương trình
bằng phương
pháp cộng đại số,
phương pháp thế.
Giải được hệ pt
bậc nhất hai ẩn
bằng phương pháp
cộng đại số
phương pháp thế
Tìm được tham
số m để cặp số
(x
0
;y
0
) thảo mãn
đk cho trước
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1
2.5
25%
1
1.0
10%
2
3.5
35%
Chủ đề 4:
Giải bài toán
bằng cách lập hệ
phương trình.
Biết chọn ẩn
đặt đk cho n
Biểu diễn được các
đại lượng chưa biết
trong bài toán qua ẩn
tìm được mối liên
hệ giữa các đại lượng
để thiết lập hệ pt
Giải được bài
toán, so nh đk
kết luận được
nghiệm của bài
toán
Số câu
Số điểm
Tỉ l %
1
1.0
10%
1
2.0
20%
3
3.5
35%
Tổng câu
Tổng số điểm
3
1.5
3
1.5
1
1.0
2
4.5
1
1.0
11
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tỉ lệ %
15%
10%
10%
45%
10%
100%
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1
ĐỀ KIỂM TRA
Câu I: (2,0 điểm)
Cho phương trình : 2x + y = 5 (1)
Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) biểu diễn hình học
tập nghiệm của phương trình.
Câu II: (2,0 điểm)
Cho ph¬ng tr×nh
5(1)
1(2)
kx y
x y
a) Víi gi¸ trÞ nµo cña k th× nghiÖm lµ: (2: 1)
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña k th× nghiÖm duy nhÊt.
Câu III: (3,0 điểm)
Giải hệ phương trình sau bằng hai phương pháp cộng đại số thế:
x 4y 2
4x 3y 11
Câu IV: (3,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một khu vườn hình chữ nhật chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét giảm
chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi kích thước khu vườn đó
bao nhiêu?
BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu I :
(2,0 điểm)
* Nghiệm tổng quát của phương trình:
2 5
x R
y x
* Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình (1) đường
thẳng: y = –2x + 5
* Vẽ đúng đường thẳng y = –2x + 5:
Cho x = 0
y = 5
Cho y = 0
x =
2
5
Hình vẽ:
0,5
0,25
0,25
0,5
x
y

Đề kiểm tra 45 phút lớp 9 môn Toán

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 9 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 giúp các bạn ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 348
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm