Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ex1: Circle the odd one out (Khoanh tròn từ khác loại):

1. Indonesia

Thailand

Australian

Malaysia

2. future

Nurse

Doctor

dentist

3. snake

mouse

Goose

trick

4. banana

watermelon

Starfruit

fruit

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B):

A

B

1. What is Harry Potter like?

a. English.

2. What did you do last night?

b. It’s on November 25th.

3. What subject do you like best?

c. I watched TV.

4. When’s Teachers’ Day in Indonesia?

d. He’s good-natured and intelligent.

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

did, does, nationality, like

1. What _____________ he often do in the afternoon? – He has PE in the gym.

2. What is his _________________? – He’s Thai.

3. What subject do you ____________ best? – Music.

4. What _____________ you see at the animal show? – I saw a snake dancing.

Ex4: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu):

1. will/ be/ What/ in/ future/ you/ the/ ?/

…………………………………………………………………………………………………..

2. a/ in/ evening/ set up/ We/ the/ will/ campfire/./

………………………………………………………………………………………………….

Ex5: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu):

1. is/ An Tiem/ and/ hard working/ miserable/./

…………………………………………………………………...

2. you/ animal/ show/ What/ did/ see/ at/ the/?/

…………………………………………………………………...

3. am/ I/ reading/ of/ the/ legend/ Hoan Kiem Lake/./

…………………………………………………………….

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm