Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa học 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học 10 có đáp án

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Hóa học - Lớp 10

Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40

(Không kể thời gian phát đề)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80, I = 127, Ba = 137.

Câu 1: Khi cho O3 tác dụng lên giấy tẩm dung dịch hồ tinh bột và KI, thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra là do

A. Sự oxi hóa tinh bột

B. Sự oxi hóa Iotua

C. Sự oxi hóa Kali

D. Sự oxi hóa ozon

Câu 2: Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 là 18. Thành phần phần trăm theo thể tích của oxi và ozon trong hỗn hợp khí lần lượt là:

A. 80% và 20%

B. 75% và 25%

C. 25% và 75%

D. 60% và 40%

Câu 3: O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là?

A. KOH.

B. H2O.

C. SO2.

D. H2.

Câu 4: Cho 40 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m?

A. 58,2 gam

B. 44,6 gam

C. 52,8 gam

D. 46,4 gam

Câu 5: Đổ dung dịch chứa 1 gam HCl vào dung dịch chứa 1 gam NaOH. Sau đó nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Không đổi màu

B. Không xác định được

C. Màu xanh

D. Màu đỏ

Câu 6: Cho các phản ứng sau:

(1) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3; (2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O;

(3) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr ; (4) SO2 + NaOH → NaHSO3.

Các phản ứng mà SO2 có tính khử là

A. (1), (3), (4)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3)

D. (1), (4)

Câu 7: Nung hỗn hợp A gồm SO2, O2 với xúc tác V2O5 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được hỗn hợp B có số mol giảm 24% so với hỗn hợp A. Biết hỗn hợp A có tỉ khối so với H2 là 25,6. Hiệu suất của phản ứng trong quá trình trên là:

A. 24%.

B. 48%

C. 80%

D. 75%.

Câu 8: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O

B. NaCl, NaClO4, H2O

C. NaCl, NaClO3, H2O

D. NaCl, NaClO, H2O

Câu 9: Cho 2,7 gam một miếng nhôm để ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44 gam. Phần trăm miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí là:

A. 50%

B. 80%

C. 40%

D. 60%

Câu 10: Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 10,08 lít H2. Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2. Tính thành phần % về khối lượng của Al trong hỗn hợp X, biết khí đo ở đktc

A. 33,09%

B. 19,85%

C. 13,24%

D. 26,47%

Câu 11: Khi sục SO2 vào dd H2S thì

A. Không có hiện tượng gì.

B. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.

D. Tạo thành chất rắn màu đỏ.

Câu 12: Hỗn hợp A gồm NaCl và NaBr với tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Hòa tan 42,6g A vào nước được dung dịch B. Dung dịch B tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 (ở đktc), giả sử clo không tác dụng với nước. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 5,60 lít.

Câu 13: Đốt cháy hết 13,6g hỗn hợp Mg, Fe trong bình khí clo dư, sau phản ứng thấy thể tích khí clo giảm 8,96 lít (ở đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 11,2g

B. 6,6g

C. 5,6g

D. 2,4g

Câu 14: Axit HX là 1 axit yếu, có khả năng ăn mòn thủy tinh, được dùng để khắc chữ, hoa văn lên các vật liệu bằng thủy tinh. Vậy HX có thể là chất nào sau đây

A. HF

B. HBr

C. HCl

D. HI

Câu 15: Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl x%. Giá trị của x là:

A. 7,3%.

B. 3,94%.

C. 3,65%

D. 7,87%.

Câu 16: H2S tác dụng với chất nào mà sản phẩm không thể có lưu huỳnh?

A. CuCl2.

B. O2.

C. SO2.

D. FeCl3.

Câu 17: Để thu được CO2 từ hỗn hợp CO2, SO2, người ta cho hỗn hợp đi chậm qua?

A. dung dịch Ba(OH)2 dư.

B. dung dịch NaOH dư.

C. dung dịch Br2 dư.

D. dung dịch nước vôi trong dư.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

A. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 +2H2O

B. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. MnO2 + 4HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O

Câu 19: Để thu hồi thủy ngân rơi vãi trong phòng thí nghiệm người ta dùng chất nào sau đây?

A. Bột Fe

B. Bột gạo

C. Tất cả đều được

D. Bột S

Câu 20: Dãy chất đều tác dụng với oxi là?

A. Cu, Au, CH3COOH

B. Ag, P, C2H4

C. Fe, S, C2H5OH

D. Pt, S, C2H5OH

Câu 21: Tầng ozon có khả năng ngăn tia cực tím từ vũ trụ thâm nhập vào trái đất vì

A. Tầng ozon có khả năng phản xạ ánh sáng tím.

B. Tầng ozon chứa khí CFC có tác dụng hấp thụ tia cực tím.

C. Tầng ozon rất dày, ngăn không cho tia cực tím đi qua.

D. Tầng ozon đã hấp thụ tia cực tím cho cân bằng chuyển hóa ozon và oxi.

Câu 22: Chất nào sau đây có tác dụng duy trì sự cháy và sự hô hấp:

A. Cl2

B. H2S

C. O2

D. O3

Câu 23: Để trung hòa 10 ml dung dịch HCl 0,1M cần 20 ml dung dịch NaOH x mol/l. Giá trị của x:

A. 0,05

B. 0,2

C. 0,4

D. 0,1

Câu 24: Cho phương trình hóa học: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Vai trò của H2SO4 trong phản ứng trên là:

A. Chất khử

B. Môi trường.

C. Chất oxi hóa

D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Câu 25: Cho phản ứng: H2S + O2to SO2 + H2O. Hệ số tối giản của oxi trong phản ứng trên là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 26: Trong dãy axit: HF, HI, HCl, HBr, axit mạnh nhất là:

A. HF

B. HBr

C. HCl

D. HI

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl khí có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 38,89%.

B. 61,11%.

C. 50%.

D. 40%.

Câu 28: Cho phản ứng hóa học: 2Mg + O2 → 2MgO. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Phản ứng trên thuộc loại oxi hóa-khử.

B. Oxi trong oxit có số oxi hóa là +2.

C. Oxi trong đơn chất có số oxi hóa -2.

D. Mg là chất oxi hóa

Câu 29: Khí H2S không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch CuCl2.

B. Khí Cl2.

C. Dung dịch KOH.

D. Dung dịch FeCl2.

Câu 30: Có 5 dung dịch loãng của các muối: NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi sục khí H2S qua các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh kết tủa?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 31: Công thức cấu tạo của Cl2 là công thức nào trong các công thức sau đây:

A. Cl:Cl

B. Cl-Cl

C. Cl=Cl

D. Cl::Cl

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 42 gam FeS2 trong oxi thu được V lít khí SO2 (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 7,84

B. 8,96

C. 15,68

D. 4,48

Câu 33: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với clo và axit clohiđric cho cùng một loại muối?

A. Cu.

B. Fe.

C. Ag

D. Zn.

Câu 34: Phương trình hóa học thể hiện tính oxi hóa của SO2 là?

A. SO2 + H2O H2SO3

B. SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO2 + KOH → KHSO3

Câu 35: Cho 1,15 gam Na tác dụng vừa đủ với halogen X2 thu được 5,15 gam muối NaX. Vậy X là?

A. Clo

B. Flo

C. Iôt

D. Brom

Câu 36: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử clo là:

A. 6

B. 5

C. 7

D. 4

Câu 37: Cho 0,2 mol SO2 tác dụng với 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị m?

A. 18,9g

B. 23g

C. 20,8g

D. 24,8g

Câu 38: Chất chỉ có tính oxi hóa là:

A. F2

B. Br2

C. SO2

D. Cl2

Câu 39: Clorua vôi và nước Giaven có tính chất nào giống nhau?

A. Tính bazơ

B. Tính axit

C. Tính khử

D. Tính oxi hoá

Câu 40: Điều kiện thường, halogen nào ở trạng thái lỏng:

A. Cl2

B. F2

C. I2

D. Br2

Đáp án Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa học 10

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 21 D
2 B 22 C
3 A 23 A
4 D 24 B
5 D 25 A
6 C 26 D
7 C 27 A
8 D 28 A
9 D 29 D
10 C 30 B
11 B 31 B
12 B 32 C
13 A 33 D
14 A 34 C
15 A 35 D
16 A 36 C
17 C 37 B
18 B 38 A
19 D 39 D
20 C 40 D

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Vật lý lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.979
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm