Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Tiếng anh 7
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
I. Listening
Listen to the
dialoge and
tick T/F
Listen
to the
dialog
e and
fill in
the
senten
ces
Số câu
8
Số điểm
2
Tỉ lệ
20%
4
1
4
1
8
2
20%
II. Reading
Read the text
about school
in USA and
choose the
correct
answer.
Read the
text
about
school in
USA
and
choose
the
correct
answer.
- Read
the
passage
about
Nam and
then
answer
the
question
s:
+ WH -
question
s: What,
How
old,
How
many,
Where
….
Số câu
12
Số điểm
3
Tỉ lệ 30
4
1
4
1
4
1
12
3
30 %
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
%
III.
Vocabulary
and
structures
- Personal
pronouns:
they, we, you,
it
- Imperative
- Present
simple of to
be: is, am, are
- Wh-
question:
How old
- There is …/
There are …
- Wh-
questions
(used with
auxiliary
verbs: do/
does)
- Indefinite
articles: a/ an
-
Vocabul
ary
involvin
g in the
topic of
personal
informat
ion.
-
Possessi
ve
pronoun
s: his,
her, my,
your
Số câu
12
Số điểm
3
Tỉ lệ 30
%
4
1
6
1,5
2
0,5
12
3
30%
IV. Writing
Put
the
words
in the
right
order.
Rewri
te the
sente
nces.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số câu 8
Số điểm
2
Tỉ lệ
20%
4
1
4
1
5
2
20%
Tổng số
câu
40
Tổng số
điểm
10
Tỉ lệ %
100
12
3
16
4
12
3
40
10
100
%
* LISTEN *(2 điểm)
I/ Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (2 từ không sử dụng). (1 điểm)
Math
Geography
boring
Physical
Education
difficult
Physics
1. The girl finds Math……………….and boring.
2. ……………………………is the boy’s favorite subject because it helps him study the past
and changes of the world.
3. The boy and the girl both like……………………………..
4. Tomorrow they have Math, English,…………… and Music.
II/ Nghe và xác định những thông tin sau là Đúng (True) hay Sai (False). (1 điểm)
1. The girl is learning Physics and the boy is exercising.
2. The girl likes Math.
3. They have English and Math on Monday.
4. They don’t have Math on Wednesday and Friday.
* LANGUAGE FOCUS (3 điểm)
I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (1 điểm)
1. A. leave B. read C. ready D. pleased
2. A. hungry B. June C. month D. mother
3. A. stay B. vacation C. last D. late
4. A. great B. beach C. teacher D. meat
II/ Choose the option that best fits each of the blanks. (2 điểm)
1. __________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!
A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are correct
2. Does Nam often play marbles __________recess?
A. on B. at C. in D. between

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề ôn thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn đánh giá năng lực kiến thức của mình. Bên cạnh đó giúp các bạn tập dượt trước kĩ năng quản lý thời gian hợp lý. Chúc các bạn thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 1 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
3 3.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm