Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

2 487
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP BẢN NÂNG CAO
THÁNG 4 NĂM 2018
Môn:
SINH HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút.
Họ, tên thí sinh..........................................S báo danh.....................................
Câu 1:
Lai hai thể đều d hợp v 2 cặp gen (Aa Bb). Trong tổng s các thể thu được đời con, số thể
kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 1%. Biết hai cặp gen y cùng nằm trên một cặp nhiễm
sắc thể thường không đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên đúng?
A.
Hoán v gen chỉ xảy ra bố hoặc mẹ với tần số 40%
B.
Hoán v gen chỉ xảy ra bố hoặc mẹ với tần số 20%
C.
Hoán v gen đã xảy ra cả bố mẹ với tần s 20%
D.
Hoán v gen đã xảy ra cả bố mẹ với tần s 40%
Câu 2: Một quần thể thỏ đang trạng thái cân bằng di truyền. Xét một gen hai alen A a nằm trên đoạn
không tương đồng của NST X. Nếu tần số alen a bằng 0,5 t tỉ l giữa con đực kiểu hình lặn với con cái cũng
kiểu hình lặn là:
A. 1: 1 B. 1,5 : 1 C. 2 : 1 D. 3: 1
Câu 3: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực được cấu tạo từ thành phần chủ yếu gồm:
A. ARN pôlipeptit B. ADN prôtêin loại histon
C. ARN prôtêin loại histon D. lipit pôlisaccarit
Câu 4: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) khoảng giá trị của nhân
tố sinh thái đó sinh vật
A. sức sống trung nh B. sức sống giảm dần
C. phát triển thuận lợi nhất D. chết hàng loạt
Câu 5: Cho các thông tin sau đây:
(1) mARN sau phiên được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin
(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN t quá trình dịch hoàn tất
(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp
(4) mARN sau phiên được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành
Các thông tin về sự phiên dịch đúng với cả tế bào nhân thực tế bào nhân là:
A. (3) (4) B. (1) (4) C. (2) (3) D. (2) (4)
Câu 6: Ý nghĩa của hoá thạch :
A. Xác định được tuổi của các lớp đất đá
B. Cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới
C. Tìm hiểu những di tích của sinh vật
D. Cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của vi sinh vật
Câu 7: Sinh trưởng thực vật bao gồm:
A. sự hình thành chồi, cành y 2 lá mầm lóng cây 1 lá mầm
B. Sinh trưởng cấp sinh trưởng thứ cấp
C. Chỉ sự phát triển về chiều ngang
D. Chỉ sinh trưởng về chiều dài của cây thân gỗ
Câu 8: Trong chế điều hoà hoạt động của Ôpêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường lactôzơ
khi môi trường không lactôzơ?
A. Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế
B. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của Ôpêron Lac tiến hành phiên mã
C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên tạo ra phân tử mARN tương ứng
D. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế
đề: 101
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen qui định trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập.
phép lai AaBbdd x AabbDD, đời con
A. 16 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình B. 6 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình
C. 16 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình D. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình
Câu 10: Các phản xạ động vật hệ thần kinh dạng ống bao gồm:
A. Phản xạ điều kiện kích thích từ môi trường
B. Co rút toàn thân khi bị kích thích
C. Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện
D. Hoàn toàn phản xạ bẩm sinh
Câu 11: Cơ sở thần kinh của tập tính động vật là:
A. Những thói quen được lặp đi lặp lại
B. Các phản xạ không điều kiện các phản xạ điều kiện
C. Những bài học trong cuộc sống
D. Những tập nh bẩm sinh đã sẵn
Câu 12: nòng nọc nếu thiếu iot trong môi trường sống sẽ dẫn đến hiện tượng nào sau đây:
A. Không phát triển thành ếch B. Sớm phát triển thành ếch
C. Chậm phát triển thành ếch D. Phát triển thành ếch nhưng không rụng đuôi
Câu 13: Bệnh bạch tạng người do một gen lặn nằm trên NST thường qui định. Anh An bình thường, bố mẹ
bình thường một người em gái bị bạch tạng. Chị Bình cũng bố mẹ bình thường một người em bạch tạng.
Chị Bình đã kết hôn với anh An hiện đang mang thai. Xác suất chị Bình sinh người con này trai, bị bạch tạng
bao nhiêu?
A. 1/18 B. 1/16 C. 1/32 D. 1/9
Câu 14: Câu nội dung đúng sau đây
A. động vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới
tính XY
B. các loài thực vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY còn giới đực mang cặp nhiễm sắc
thể giới tính XX
C. Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen qui định tính đực hoặc tính cái, còn các gen qui định các tính
trạng thường
D. Các đon mang gen trong 2 nhim sc th gii tính X và Y đều không tươngđồng vi nhau
Câu 15: Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:
A. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học
B. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học
C. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học
D. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học
Câu 16: Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một thể tính từ lúc thể được sinh ra cho đến khi
chết do già được gọi là:
A. tuổi sinh B. tuổi sinh thái C. tuổi trung bình D. tuổi quần thể
Câu 17: Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là:
A. thường biến B. mức giới hạn C. mức dao động D. mức phản ứng
Câu 18: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là:
A. gen trội. B. gen điều hòa. C. gen đa hiệu. D. gen ng cường.
Câu 19: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp những đối tượng:
A. Thực vật động vật khả năng di chuyển xa
B. Thực vật
C. Động vật
D. Thực vật động vật ít có khả năng di chuyển
Câu 20: Hiện tượng con lai năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả ng sinh trưởng phát triển
vượt trội bố m gọi là:
A. ưu thế lai B. bất th
C. Đột biến D. thoái hóa giống
Câu 21: Hướng động thực vật là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Hình thức phản ứng của quan thực vật đối với tác nhân ch thích từ một hướng c định
B. Hình thức phản ứng của rễ y tránh xa các chất hoá học
C. Hiện tượng ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng
D. Sự vận động của ngọn cây quấn quanh một thân cây gỗ
Câu 22: S lan truyền xung thần kinh bao miêlin đặc điểm:
A. Tốc độ nhanh dần đều
B. Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên
C. Lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác
D. Tốc độ chậm
Câu 23: Khi số lượng thể của quần thể mức cao nhất để quần thể khả năng duy trì phù hợp nguồn
sống thì gọi là:
A. kích thước phát tán B. kích thước tối đa C. kích thước bất ổn D. kích thước tối thiểu
Câu 24: Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo sinh của động vật sau khi sinh ra hoặc sau khi n từ trứng
ra được gọi là:
A. Biến thái hoàn toàn B. Biến thái C. Phát triển D. Sinh trưởng
Câu 25: Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là:
A. nguồn nguyên liệu cấp cho chọn lọc B. phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen
C. củng cố tăng cường phân hóa kiểu gen D. tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ
Câu 26: Theo đặc điểm của quang chu kì, chia thực vật thành 3 nhóm gồm:
A. Cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài
B. Cây ưa sáng, cây ưa bóng cây ngày ngắn
C. cây ngày ngắn, cây trung tính cây chịu bóng
D. cây ngày ngắn, cây ngày dài, cây chịu hạn
Câu 27: Một đột biến điểm gần gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh người. Phát biểu nào sau đây
đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
A. nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh
B. bệnh này chỉ gặp nữ giới không gặp nam giới
C. nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh
D. nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh
Câu 28: Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:
A. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống
B. mối quan hệ giữa các thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di do mùa thay đổi
C. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
Câu 29: Cho các quần thể thành phần kiểu gen như sau:
1. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1
2. 0,2AA + 0,5Aa + 0,3aa = 1
3. 0,08X
B
X
B
+ 0,24X
B
X
b
+ 0,18X
b
X
b
+ 0,2X
B
Y + 0,3X
b
Y = 1
4. 100%AA
5. 0,01A
1
A
1
+ 0,06A
1
A
2
+ 0,12A
1
a + 0,04A
2
A
2
+ 0,49aa + 0,28A
2
a = 1
bao nhiêu quần thể đã cân bằng di truyền?
A. 4 B. 2 C. 1. D. 3
Câu 30: Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi,
cây trồng là:
A. biến dị xác định B. chọn lọc nhân tạo C. biến dị thể D. chọn lọc tự nhiên
Câu 31: 1 loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền
theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây quả nặng nhất lai với cây quả nhẹ nhất được F
1
. Cho F
1
giao phấn với
nhau được F
2
15 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Tính trạng khối lượng quả do bao nhiêu cặp gen
quy định:
A. Do 6 cặp gen quy định B. Do 8 cặp gen quy định C. Do 7 cặp gen quy định D. Do 5 cặp gen quy định
Câu 32: Hoocmôn thực vật là:
A. Các chất do rễ cây tiết ra tác dụng điều tiết các hoạt động sống của cây

Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 12

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình, với 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 487
Sinh học lớp 12 Xem thêm