Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 1

34 18.200

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình với phân số chỉ phần tô đậm của hình đó:

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

A. Phân số \frac{2}{3}có tử số là 2, mẫu số là 3 …

B. Phân số \frac{5}{3}có tử số là 5, mẫu số là 3 …

C. Phân số\frac{5}{7} đọc là bảy phần trăm …

D. Phân số \frac{3}{8}đọc là ba phần tám …

Câu 3. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: \frac{13}{14};\frac{24}{32};\frac{32}{36};\frac{9}{36} phân số bằng phân số \frac{3}{4}là:

A. \frac{13}{14}

B. \frac{24}{32}

C. \frac{32}{36}

D. \frac{9}{36}

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hãy đọc và viết các số đo đại lượng sau:

\frac{1}{3}yến ; \frac{3}{5}dm ; \frac{11}{12}giờ ; \frac{3}{4}thế kỉ ; \frac{7}{10}km

Câu 2. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 3. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là \frac{5}{15}

……………………………………………………………………….

Câu 4. Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với 5 ta được phân số. Hỏi phân số đó là bao nhiêu?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20

Phần I

Câu 1. ( A ; \frac{1}{2} ) ( B ; \frac{2}{3} ) ( C ; \frac{3}{8}) ( D ; \frac{5}{7})

Câu 2.

A. Đ

B. S

C. S

D. Đ

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4
Câu 4. B

Phần II

Câu 1.

\frac{1}{3}yến đọc là: một phần ba yến

\frac{3}{5}dm đọc là: ba phần năm đề-xi-mét

\frac{11}{12} giờ đọc là: mười một phần mười hai giờ

\frac{3}{4}thế kỉ đọc là: ba phần tư thế kỉ

\frac{7}{10}km đọc là: bảy phần mười ki-lô-mét

Câu 2.

8 : 9 = \frac{8}{9}; 17 : 25 = \frac{17}{25}; 115 : 327 = \frac{115}{327}; 73 : 100 = \frac{73}{100}

Câu 3. 

\frac{4}{5};\frac{3}{5};\frac{2}{5};\frac{1}{5};\frac{0}{5}

Câu 4. Phân số cần tìm là:

\frac{5:5}{15:3}=\frac{1}{3}

Đánh giá bài viết
34 18.200
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm