Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 1

4 4.241

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Phân số \frac{90}{126}được rút gọn thành phân số tối giản là :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. 80

B. 60

C. 40

D. 20

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Sắp xếp các phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4phân số lớn nhất là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Rút gọn các phân số

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Hãy viết các phân số lần lượt bằng \frac{7}{9};\frac{11}{12} và có mẫu số chung là 36

…………………………. ……………………………….

…………………………. ……………………………….

Câu 3. So sánh hai phân số

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Rút gọn rồi so sánh hai phân số

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Cho các phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 tìm phân số lớn nhất trong các phân số trên

…………………………. ……………………………….

…………………………. ……………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22

Phần I

Câu 1. D

Câu 2.C

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. D

Câu 5. D

Phần II

 

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
4 4.241
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm