Đề kiểm tra Đại số lớp 10 chương 6 năm 2017 - 2018 trường Nguyễn Huệ - Vũng Tàu

TRƯỜNG THPT NGHUYN HU ĐỀ KIM TRA 45’ĐẠI S 10-CHƯƠNG VI
T TOÁN Ngày kim tra 14/4/2018
Gmail: nguyenhygv@gmail.com
1
ĐỀ 1
I.TRC NGHIM (4,0 điểm-18 phút)
Câu 1:Cung lượng giác
0
1
có s đo bằng rad là
A.1 B.
C.
180
D.
180
Câu 2:Một đường tròn có bán kính R=6cm. Độ dài của cung trên đường tròn có s đo
0
75
A.
5
12
cm
B.
5
2
cm
C.450cm D.
25
2
cm
Câu 3.Trên đường tròn lượng giác gc A .Cho các cung ng giác điểm đầu A và có s đo
như sau:
I.
427
8
II.
435
8
III.
987
8
IV.
Các cung có điểm cui trùng nhau là?
Khẳng định đúng là
A.Ch II và IV B.Ch I và II C.Ch I và III D.Ch I và IV
u 4.Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
tan cot x
2
x

−=


B.
( )
sin sinxx
+=
C.
cos sinx
2
x

−=


D.
( )
cot cot xx
+=
Câu 5.Cho
3
2


. Khẳng định nào sau đây đúng
A.
sin 0
2

+


B.
( )
tan 3 0

−
C.
s0
2
co

−


D.
3
cot 0
2

−


Câu 6.Chọn đáp án đúng
A.
2
s4 4 s 1co x co x=−
B.
sin4 4sin cosx x x=
C.
2
s4 1 4sinco x x=−
D.
sin4 2sin2 cos2x x x=
Câu 7.Kết qu thu gn ca biu thc
s sin
63
A co


= +
A.
sin
B.
sco
C. 0 D.1
Câu 8.Chn khẳng định đúng
A.
( )
s cos os sinxsinco x y xc y y =
B.
( )
sin sinxcos +cos sinx y y x y+=
C.
( )
cos osxcos sinxsinyx y c y+ = +
D.
( )
sin sin cos cos sinyx y x y x = +
Câu 9.Gía tr ln nht ca biu thc
2
sin 2cos 1B x x= + +
A.4 B.3 C.2 D.1
Câu 10.Kết qu thu gn ca biu thc :
1 1 1 1 1 1
cosx 0<x <
2 2 2 2 2 2 2
A

= + + +


A.
cos
2
x
B.
4
x
cos
C.
16
x
cos
D.
8
x
cos
TRƯỜNG THPT NGHUYN HU ĐỀ KIM TRA 45’ĐẠI S 10-CHƯƠNG VI
T TOÁN Ngày kim tra 14/4/2018
Gmail: nguyenhygv@gmail.com
2
II T LUN (6.0 điểm-27 phút)
Câu 1 (1.5 đim): Tính
sina
cos2a
biết:
1
cos
5
a =
0
2
a
Câu 2 (4.0 đim):Chứng minh các đẳng thc.
a)
sin6 cos4 os6xsin4x
= nx
1+cos2x
x x c
ta
b)
( )
2
sin tan
2
cot cos sinx
1
xx
xx
cos x



+ =
Câu 3 (0.5 đim):Chng minh biu thc sau không ph thuc vào y.
1 1 1
cot cot8
sin2 sin4 sin8
A y y
y y y
= + + +
TRƯỜNG THPT NGHUYN HU ĐỀ KIM TRA 45’ĐẠI S 10-CHƯƠNG VI
T TOÁN Ngày kim tra 14/4/2018
Gmail: nguyenhygv@gmail.com
3
ĐỀ 2
I. TRC NGHIM (4,0 đim-18 phút)
Câu 1:Cung lượng giác 1rad có s đo độ
A.
0
180
B.
0
1
C.
0
180



D.
0
180



Câu 2:Một đường tròn có bán kính R=18cm. Độ dài của cung trên đường tròn có s đo
0
125
A.
25
36
cm
B.
25
2
cm
C.2250cm D.
125
18
cm
Câu 3: Trên đường tròn lượng giác gc A .Cho các cung ng giác điểm đầu A và có s đo
như sau:
I.
425
7
II.
376
7
III.
IV.
509
7
Các cung nào có điểm cui trùng nhau ?
Khẳng định đúng là
A.Ch I B.Ch I và II C.Ch I và III D.Ch I và IV
Câu 4.Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
( )
tan tan xx
−=
B.
( )
sin sinxx
−=
C.
cos osx
2
xc

−=


D.
( )
cot cot xx
+=
Câu 5.Cho
2


. Khẳng định nào sau đây đúng
A.
( )
cos 0

+
B.
tan 0
2

−


C.
sin 0
2

−


D.
5
cot 0
2

−


Câu 6.Chọn đáp án đúng
A.
2
s6 2 s 3 1co x co x=−
B.
sin6 6sin cosx x x=
C.
2
s6 1 6sinco x x=−
D.
sin6 3sin2 cos2x x x=
Câu 7.Kết qu thu gn ca biu thc
s sin
36
A co a a

= +
A.
sina
B.
sco a
C. 2
D.0
Câu 8.Chn khẳng định đúng
A.
( )
s os cos sin sinxco y x c y x y =
B.
( )
sin sin cos cos sinxy x y x y+ = +
C.
( )
cos osxcos sinxsinyx y c y+ = +
D.
( )
sin sin cos cos sinyx y x y x = +
Câu 9.Gía tr ln nht ca biu thc
2
s 2sin 3B co x x=
A.-1 B.-3 C.0 D.-5
Câu 10.Kết qu thu gn ca biu thc
2 2 2 2cosa 0 < a <
2
B

= + + +


A.
2
8
a
cos
B.
8
a
cos
C.
2
4
a
cos
D.
cos
4
a

Đề kiểm tra Đại số lớp 10 chương 6

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập hiệu quả hơn môn Toán, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra Đại số lớp 10 chương 6 năm 2017 - 2018 trường Nguyễn Huệ - Vũng Tàu, tài liệu gồm 10 câu hỏi, phần tự luận gồm 3 bài toán, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Đại số lớp 10 chương 6 năm 2017 - 2018 trường Nguyễn Huệ - Vũng Tàu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.841
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm