Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội

= 1/2 =
TRƯNG THPT TRUNG GIÃ ĐỀ KIM TRA ĐI S 11 CHƯƠNG 1
Năm hc 2019 – 2020 Thi gian: 45 phút – 25 câu trc nghim
-----------------------------
Câu 1:
Nghiệm dương bé nhất của phương trình
2
2sin x 5sin x 3 0+ −=
là:
A.
x.
6
π
=
B.
x.
3
π
=
C.
x.
12
π
=
D.
5
x.
6
π
=
Câu 2: Tìm tập xác định
D
ca hàm s
1 sin
.
cos 1
x
y
x
A.
D \| .kk
B.
D\ | .
2
kk









C.
D.
D.
Câu 3: Nghim của phương trình
2
sin2x
2
=
là:
A.
3
x k ;x k (k ).
88
ππ
= =
B.
3
x k2 ;x k2 (k ).
44
ππ
==
C.
3
x k2 ;x k2 (k ).
88
ππ
==
D.
3
x k ;x k (k ).
44
ππ
= =
Câu 4: Giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
3cos2 5yx
ln lưt là:
A.
1
1.
B.
8
2.
C.
8
5.
D.
11
1.
Câu 5: Vi giá tr nào ca
m
thì phương trình
( )(sin 2) 0cosx m x −=
có đúng 1 nghiệm thuc đoạn
;
23
ππ



?
A.
1
0; .
2
m


B.
{ }
1
0; 1 .
2
m

∈∪


C.
{ }
1
0; 1 .
2
m

∈∪

D.
1
0; .
2
m



Câu 6: Nghim ln nht của phương trình sin3x cosx = 0 thuộc đoạn
3
;
22





là:
A.
3
.
2
B.
5
.
4
C. π. D.
4
.
3
Câu 7: Nghim của phương trình
sin 3 . os in 4 0sxc x x
là:
A. x = kπ;
63
xk


( ).k
B.
2
4
xk

( ).k
C.
3
xk

( ).k
D.
2
3
xk

;
2
4
xk

( ).k
Câu 8: Nghiệm dương nhỏ nht của phương trình
2
sin cosx 1 0x −=
a
x
b
π
=
vi
a
b
ti gin và
,ab
nh
S ab
= +
? A.
3.S =
B.
2.S =
C.
4.S =
D.
5.S =
Câu 9: Nghim của phương trình
2cos 2 0x −=
là:
A.
( )
.
4
x kk
π
π
=±+
B.
( )
3
2.
4
x kk
π
π
=±+
C.
( )
2.
4
x kk
π
π
=±+
D.
( )
3
.
4
x kk
π
π
=±+
Câu 10: Tp xác đnh ca hàm s
2
23
sin 2sin 3
cosx
y
xx
+
=
+−
là:
A.
{ }
\.D kk
π
= 
B.
\2.
2
D kk
π
π

= −+



C.
\.
2
D kk
π
π

= +∈



D.
\2 .
2
D kk
π
π

= +∈



Câu 11: Nghim ca phương trình cos xcos 7x = cos 3xcos 5x là:
A.
3
xk
( ).k
B.
6
xk

( ).k
C.
4
xk
( ).k
D.
2
6
xk

( ).k
MÃ Đ : 111
FINAL
= 2/2 =
Câu 12: Nghim của phương trình
22
2 sin sin cos 3 cos 0x xx x 
là.
A.
4
xk

;
3
arctan( ) k k .
2
x 
B.
.
4
x kk

C.
3
arctan( ) k k .
2
x 
D.
4
xk

arctan( 3) k k .x 
Câu 13: Hàm s nào trong các hàm s sau đây là hàm số chn?
A.
.
cos
x
y
x
B.
sin .yx
C.
2
sin .yx x
D.
sin .yx x
Câu 14: S nghim của phương trình
2sin 3 0x −=
thuc khong
( )
;
ππ
là:
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 15: Nghim của phương trình
3sin2 2 2 0x cos x −=
là:
A.
( )
.
3
x kk
π
π
=−+
B.
( )
.
6
x kk
π
π
=+∈
C.
( )
.
3
x kk
π
π
=+∈
D.
( )
2.
3
x kk
π
π
=+∈
Câu 16: Tp xác đnh ca hàm s
6 tan
5sin
x
y
x
=
là:
A.
\.
2
D kk
π
π

= +∈



B.
\.
2
k
Dk
π

=



C.
\2.
2
D kk
π
π

= −+



D.
{ }
\.D kk
π
= 
Câu 17: S giá tr nguyên ca m đ m s
2
3
2sin sin 1
x
y
xm x
=
−+
xác định vi mi s thc
x
là:
A.
4.
B.
6.
C.
3.
D.
5.
Câu 18: Tp giá tr ca hàm s
3 2 4sin 2 1y cos x x=−+
là:
A.
[ ]
6;4 .
B.
[ ]
5;5 .
C.
[ ]
4;6 .
D.
[ ]
4;6 .
Câu 19: Trung bình cng ca giá tr ln nht và giá tr nh nht ca hàm s
2
sin 4sin 2y xx=−− +
là:
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 20: Nghim của phương trình
2
1
cos
4
x =
A.
( )
.
6
x kk
π
π
=±+
B.
( )
2.
3
x kk
π
π
=±+
C.
( )
2
2.
3
x kk
π
π
=±+
D.
( )
.
3
x kk
π
π
=±+
Câu 21: Vi giá tr nào ca
m
thì phương trình
( 1) sin 2 2 2 2m x cos x m+ +=
vô nghim?
A.
(
]
5
;1 ; .
3
m

−∞ +∞

B.
( )
5
;1 ; .
3
m

−∞ +∞


C.
5
;1 .
3
m

∈−


D.
5
1; .
3
m

∈−


Câu 22: Phương trình
sin sin 2 sin3 0xxx++=
tương đương với phương trình nào dưới đây?
A.
sin 2 ( 1) 0.x cosx +=
B.
sin 2 (2 1) 0.x cosx +=
C.
2 1 0.cosx +=
D.
(sin sin2 ) 0.cosx x x−=
Câu 23: S nghim của phương trình
cos 0
24
x
π

+=


thuộc đoạn [π; 8π] là:
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 24: Tng các nghim thuc khong
( )
0;101
của phương trình
44
sin cos 1 2sin
22
xx
x+=
bng
A.
495 .
π
B.
520 .
π
C.
512 .
π
D.
528 .
π
Câu 25: Phương trình nào dưới đây có nghiệm?
A.
3sin 5cos 5.xx−=
B.
2sin cos 3.xx−=
C.
2 sin 3cos 4.xx+=
D.
sin 3cos 4.xx−=
-----------------------------------------------
----------- HT ---------
FINAL
ĐÁP ÁN Đ KIM TRA ĐI S 11 CHƯƠNG 1
Câu
Mã đề 111
Mã đề 112
Mã đề 113
Mã đề 114
Mã đề 115
Mã đề 116
1
A
D
A
D
A
C
2
C
D
B
A
C
B
3
A
B
D
C
C
C
4
B
C
B
C
C
D
5
C
C
C
C
B
A
6
B
A
B
A
A
B
7
A
B
A
A
B
D
8
A
C
B
C
C
A
9
C
A
B
A
B
A
10
D
C
A
B
D
B
11
C
C
D
A
B
B
12
A
D
D
B
B
D
13
B
D
C
B
C
A
14
D
A
A
C
A
B
15
C
A
A
A
D
D
16
B
A
D
D
D
D
17
D
C
D
D
D
C
18
C
A
B
D
C
D
19
A
B
C
B
A
C
20
D
B
A
C
B
A
21
B
D
C
B
A
C
22
B
D
C
B
D
C
23
D
D
D
D
D
A
24
D
B
C
D
A
B
25
A
B
A
B
A
A
FINAL

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 có đáp án

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội kèm theo đáp án hướng dẫn giải là tài liệu tham khảo cho các em trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức môn Toán 11 phần Đại số và Giải tích.

Đề kiểm tra bám sát những nội dung cơ bản các em đã được học trong chương 1 Đại số và Giải tích 11. Đây là đề thi rất hay và trọng tâm để các em tham khảo, các em có thể tự học bài ở nhà, tự ôn tập chuẩn bị cho các kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 Chương 1 năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội có kèm đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đạt kết quả cao trong học tập. Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu môn khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Hóa học 11, Trắc nghiệm Sinh học 11,...

Đánh giá bài viết
1 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 11 môn Toán Xem thêm