Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2019, đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 5 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):

1. character

gentle

clever

Brave

2. fence

gate

floor

Flat

3. France

Lao

Paris

Thailand

4. moose

choose

giraffe

Seal

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu ở cột B):

A

B

1. What subject do you like best?

a. Twice a week.

2. How do you learn to write English?

b. I like Music.

3. What book are you reading?

c. I write letters to my pen friends.

4. How often do you play table tennis?

d. I am reading Dragon Balls.

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

What, a, on, is

1. Teachers’ Day is _______________ November 20th.

2. ________________ is Son Goku like? He’s intelligent and brave.

3. My father often plays tennis once ___________ week.

4. This card ___________ for you.

Ex4: Circle the correct answer: Khoanh tròn đáp án đúng:

1. I practise ______________ everyday.

A. to speak

B. speak

C. speaking

D. spoke

2. How ____________ do you play table tennis?

A. many

B. much

C. will

D. often

3. I live _________ the second floor of Ha Noi Tower.

A. on

B. at

C. in

D. of

4. I ________________ cartoons last night.

A. will watch

B. watched

C. to watch

D. watching

Ex5: Reorder the words (Sắp xếp lại các từ thành câu):

1. present/ give/ Mai/ What/ did/ birthday/you/./

…………………………………….……….…………………...

2. does/ often/ What/ in/ morning/ she/ do/ the/?/

…………………………………….…………………………...

3. eat/ We/ the/ and/ rice/ in/ will/ seafood/afternoon./

…...……………………………………………………….

4. on/floor/ lives/ Linh/ third/ the/ Ha Noi Tower/ of/./

……………………………………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề KSCL đầu năm lớp 5 môn Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm