Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

5 1.896

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 - 2017 là tài liệu mà VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm cung cấp cho quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo. Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 bám sát nội dung chương trình học giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề khác nhau.

Trường THPT Nguyễn Du

TỔ: SỬ - GDCD

KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: GDCD 11

Thời gian: 45 phút

Câu 1: Cho đến nay lịch sử xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

A. 3 kiểu            B. 4 kiểu             C. 5 kiểu               D. 6 kiểu

Câu 2: Lịch sử xã loài người đã trải qua bao nhiêu hình thái kinh tế xã hội và kiểu nhà nước nào?

A. Bốn hình thái kinh tế và năm kiểu Nhà nước

B. Năm hình thái kinh tế và năm kiểu Nhà nước

C. Năm hình thái kinh tế và bốn kiểu Nhà nước

D. Sáu hình thái kinh tế và năm kiểu Nhà nước

Câu 3: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?

A. Chiếm hữu nô lệ.  B. Phong kiến         C. Tư bản.              D. XHCN.

Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kì giữa xã hội CSNT.                 B. Thời kì đầu CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.             D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 5: Trong Nhà nước Phong Kiến giai cấp nào là giai cấp thống trị

A. Vô sản                                B. Chủ nô

C. Địa chủ                                D. Tư sản

Câu 6: Nhà nước nào sau đây là Nhà nước pháp quyền?

A. Nhà nước Phong Kiến.                      B. Nhà nước Tư Bản

C. Nhà nước Chiếm Hữu Nô Lệ                 D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Vì sao nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân?

A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động

B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

 

Câu 8 : Chức năng nào quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

A. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.     B. Tổ chức và xây dựng.

C. Trấn áp các giai cấp đối kháng.                    D. Trấn áp và tổ chức xây dựng.

Câu 9 : Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước quản lý mọi mặt đới sống xã hội bằng..............................”

A. chính sách                                     B. pháp luật.

C. công chức nhà nước.                            D. tổ chức xã hội .

Câu 10 : Tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện

A. kế thừa và phát huy truyền thống bản sắc tốt đẹp của dân tộc,chính sách dân tộc đúng đắn.

B. thể hiện ý chí lợi ích nguyện vọng của dân tộc.

C. của dân do dân và vì dân.

D. quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

Câu 11: Tính nhân dân của nhà nước ta được thể hiện

A. Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập nên và quản lý,thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân....

B. Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập nên và quản lý mọi mặt bằng pháp luật.

C. Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập nên ,kế thừa và pháp huy truyền thống của dân tộc.

D. Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập nên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Câu 12: Dân chủ là gì?

A. Quyền lực thuộc về nhân dân.            B. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong XH

C. Quyền lực cho giai cấp thống trị.          D. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Câu 13: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.  B. Giai cấp công nhân.

C. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội.                  D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 14: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.    C. Giai cấp công nhân.

B. Người thừa hành trong xã hội.                       D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 15: Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế nào?

A. Chế độ công hữu về TLSX.                          B. Chế độ tư hữu về TLSX.

C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.                            D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 16: Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng của ai?

A. Giai cấp công nhân.                                B. Giai cấp nông dân.

C. Giai cấp tư sản.                                   D. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.

Câu 17: Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những ........, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trên.

A. Quy luật           B. Quy chế             C. Duy tắc            D. Quy mô

Câu 18: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

A. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước              B. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

C. Quyền lực thuộc về nhân dân                      D. Nhân dân làm chủ

Câu 19: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là yếu tố nào?

A. Pháp luật, kỷ luật.                               B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương

C. Pháp luật,nhà tù.                                D. Pháp luật, quân đội.

Câu 20: Nhà nước TBCN là Nhà nước

A. Chuyên chế.                                    B. Quân chủ

C. Pháp quyền.                                   D. Độc quyền.

Câu 21: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

A. nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động .

B. nền dân chủ của người lao động.

C. nền dân chủ của giai cấp công nhân.

D. nền dân chủ của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Câu 22 : Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A. Quyền bình đẳng nam nữ .                        B. Quyền tự do kinh doanh.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội .         D. Quyền có việc làm .

Câu 23 : Đầu năm học các bạn học sinh lớp 10 được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn bầu lớp trưởng ,bí thư ,tổ trưởng vậy các bạn đã thực hiện hình thức dân chủ nào ?

A. Dân chủ trực tiếp.                               B. Dân chủ gián tiếp.

C. Vừa trực tiếp vừa gián tiếp.                       D. Không phải là quyền dân chủ.

Câu 24: Công dân ở độ tuổi nào thì được quyền tham gia bầu cử, ứng cử

A. Đủ 18 tuổi và đủ 20 tuổi.                          B. Đủ 18 tuổi và đủ 22 tuổi.

C. Đủ 18 tuổi và đủ 19 tuổi.                         D. Đủ 18 tuổi và đủ 21 tuổi.

Câu 25: Trong Nhà nước Chiếm hữu nô lệ giai cấp bị trị là giai cấp nào?

A. Vô sản                                       C. Chủ nô

B. Nông dân                                     D. Nô lệ

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 11 

1B

2C

3D

4C

5C

6B

7D

8B

9B

10A

11A

12A

13B

14A

15A

16D

17B

18C

19B

20C

21A

22C

23C

24D

25D

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
5 1.896
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm