Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

1 34

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học 12 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội có đáp án gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức môn Hóa học 12.

Nội dung đề chủ yếu xoay quanh những kiến thức cơ bản các em đã được học nhằm đánh giá năng lực của các em. Đề có kèm theo đáp án giúp các em có thể tự học bài ở nhà và trang bị kiến thức để bước vào những kì thi quan trọng. Để đạt kết quả cao, các em có thể xem thêm các đề thi giữa học kì 1 lớp 12 của các môn học khác. Mời các em tham khảo:

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM

------------------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: HÓA HỌC 12

Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên học sinh:………………………………..

SBD: ……………….

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

(H = 1; Li =7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOC2H5. B. CH3CH2OH. C. CH3CHO. D. CH3COOH.

Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Toluen. B. Propen. C. Isopren. D. Stiren.

Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là

A. Fructozơ và mantozơ.  B. Fructozơ và glucozơ.

C. Glucozơ và mantozơ.   D. Saccarozơ và glucozơ.

Câu 4: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ.  D. Fructozơ.

Câu 5: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. Dung dịch NaCl   B. Dung dịch NaOH.

C. Cu(OH)2.        D. Dung dịch HCl.

Câu 6: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là:

A. C17H35COOH và glixerol.    B. C15H31COONa và etanol.

C. C17H35COONa và glixerol.  D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 7: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A. CH3COOH.   B. CH3CHO  C. C2H5OH.  D. HCOOH.

Câu 8: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. H2N-(CH2)5-COOH.

D. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.

Câu 9: Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào ?

A. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, to). B. CH3OH + C6H5COOH (xt, to).

C. CH3COOH + C6H5OH (xt, to). D. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, to).

Câu 10: Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là

A. [C6H5O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H7O2(OH)3]n.

Câu 11: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

A. Amilopectin.  B. PE.  C. PVC.   D. Nhựa bakelit.

Câu 12: Polivinyl clorua có công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n. B. (-CH2-CH2-)n.  C. (-CH2-CHBr-)n.  D. (-CH2-CHF-)n.

Câu 13: Thủy phân este X có công thức phân tử là C4H8O2 trong môi trường axit thì thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi hóa Y trong điều kiện thích hợp thu được Z. Vậy tên gọi của X là:

A. Metyl propionat   B. Etyl axetat   C. Propyl fomat  D. Metyl axetat

Câu 14: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. Chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.  B. Chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

C. Chỉ chứa nhóm amino.              D. Chỉ chứa nhóm cacboxyl.

Câu 15: Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O

Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng các giải pháp nào sau đây?

A. Dùng H2SO4đặc để hút nước và làm xúc tác.

B. Chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

C. Tăng nồng độ của axit hoặc ancol.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 16: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là:

A. 2.   B. 4.   C. 5.   D. 3.

Câu 17: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

A. Luôn sinh ra axit và ancol.

B. Thuận nghịch (trừ những trường hợp đặc biệt).

C. Xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.

D. Không thuận nghịch.

Câu 18: Este metyl acrilat có công thức là: Este metyl acrilat có công thức là:

A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.

Câu 19: H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH có tên gọi là :

A. Axit glutamic. B. Lysin. C. Alanin. D. Glyxin.

Câu 20: Từ chuỗi phản ứng sau :

C2H6O X Axit axetic Y

CTCT của X và Y lần lượt là :

A. CH3CHO, HOCH2CH2CHO.  B. CH3CHO, C2H5COOH.

C. CH3CHO, HCOOC2H5.     D. CH3CHO, CH3COOCH3.

Câu 21: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là :

A. 66,44. B. 81,54.  C. 90,6.   D. 111,74.

Câu 22: Một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe). Phân tử khối gần đúng của hemoglobin trên là :

A. 18000.   B. 15000.   C. 14000.   D. 12000.

Câu 23: Peptit có CTCT như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa 12

Tên gọi đúng của peptit trên là :

A. Gly-Ala-Gly.  B. Ala-Ala-Val. C. Gly-Val-Ala. D. Ala-Gly-Val.

Câu 24: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là:

A. 0,70. B. 0,50.  C. 0,65.  D. 0,55.

Câu 25: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 25,46.   B. 33,00.  C. 29,70.  D. 26,73.

Câu 26: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là:

A. 1,80 gam.  B. 1,44 gam.  C. 2,25 gam.   D. 1,82 gam.

Câu 27: Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các a-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X?

A. Ala-Val-Phe-Gly.

B. Gly-Ala-Phe-Val.

C. Gly-Ala-Val-Phe.

D. Val-Phe-Gly-Ala.

Câu 28: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau :

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa 12

Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

A. 186,0 gam.  B. 111,6 gam.  C. 93,0 gam.  D. 55,8 gam.

Câu 29: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 25,86.  B. 26,40. C. 27,30.  D. 27,70.

Câu 30: Cho các chất sau: Metylamin; anilin; natri axetat; alanin; glyxin; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy quì tím là:

A. 1  B. 2.   C. 3. D. 4.

Câu 31: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

A. Poli(vinyl axetat).       B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(ure - fomandehit).  D. Polietilen.

Câu 32: Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2, M = 108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 12,5 gam.  B. 5,7 gam. C. 15 gam. D. 21,8 gam

Câu 33: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

A. 184 gam. B. 276 gam. C. 138 gam.  D. 92 gam.

Câu 34: Đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam metanol (với Hpư = 60%). Khối lượng este metyl metacrylat thu được là:

A. 125 gam.  B. 175 gam. C. 100 gam. D. 150 gam.

Câu 35: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa học 12

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là

A. 148.  B. 146.  C. 104.  D. 132.

Câu 36: Cho 1,22 gam một este đơn chức X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOC6H5. B. CH3COOC6H5. C. HCOOC6H4CH3. D. CH3COOC2H5.

Câu 37: Cho 15 gam hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là:

A. 21,123 gam. B. 16,825 gam. C. 15,925 gam. D. 20,18 gam.

Câu 38: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt nào sau đây?

A. Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.

B. Saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic.

C. Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol).

D. Glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.

Câu 39: X là trieste của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả các sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60 gam kết tủa. Chất X có công thức là

A. (C17H35COO)3C3H5.

B.(C17H33COO)C3H5.

C. (CH3COO)3C3H5.

D. (HCOO)3C3H5.

Câu 40: Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no, đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly: Ala trong X là

A.3:2   B. 2:1.  C. 3:1.   D. 4:3.

----------- HẾT ----------

Đáp án hướng dẫn giải

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN HÓA HỌC LỚP 12

NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu

Đề 132

Đề 209

Đề 357

Đề 485

Đề 570

Đề 628

Đề 743

Đề 896

 

1

C

C

D

A

D

B

A

A

 

2

C

D

B

D

D

A

C

A

 

3

A

A

C

C

B

A

C

B

 

4

D

B

C

C

A

A

C

A

 

5

B

C

A

A

C

B

B

C

 

6

D

A

B

B

A

B

D

C

 

7

C

B

D

A

A

A

B

C

 

8

B

D

A

A

B

D

A

D

 

9

A

A

B

D

C

D

B

D

 

10

B

D

D

C

C

C

C

D

 

11

A

B

C

C

A

B

C

D

 

12

B

D

A

B

B

C

D

A

 

13

D

B

D

B

A

C

A

B

 

14

D

D

D

C

D

D

A

A

 

15

C

C

A

D

D

A

B

D

 

16

C

A

C

C

C

D

D

B

 

17

A

C

A

C

C

B

B

B

 

18

D

A

B

B

B

D

D

C

 

19

B

B

B

B

D

C

D

B

 

20

A

C

C

D

B

C

A

D

 

21

C

C

D

D

D

B

A

B

 

22

A

B

D

C

B

C

D

C

 

23

D

D

C

D

B

A

A

D

 

24

D

B

A

A

D

C

A

C

 

25

B

C

D

C

A

C

D

D

 

26

A

A

A

B

A

B

B

C

 

27

C

A

D

A

D

D

B

B

 

28

C

D

A

A

C

B

B

D

 

29

B

C

D

D

C

A

D

A

 

30

B

D

C

A

A

D

C

C

 

31

A

A

A

B

C

A

D

B

 

32

B

C

C

D

B

D

B

A

 

33

C

D

B

B

D

D

B

A

 

34

C

D

C

C

C

A

A

D

 

35

D

A

B

C

A

A

C

B

 

36

A

B

A

A

D

C

C

A

 

37

B

A

B

C

C

B

A

B

 

38

D

B

B

B

B

B

D

A

 

39

A

B

B

B

B

C

C

D

 

40

D

C

C

D

A

D

C

C

 

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội có đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích hỗ trợ các em học tập thật tốt. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Toán 12, Tiếng Anh 12, Hóa học 12,....

Đánh giá bài viết
1 34
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm