Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
(Đề thi 3 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I
NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ tên thí sinh: ............................................................... đề thi 567
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào không phải mệnh đề?
A. 8 số chính phương.
B. Nội thủ đô của Việt Nam.
C. Buồn ngủ quá!.
D. Hình thoi hai đường chéo vuông góc với nhau.
Câu 2. Cho tập hợp E ={x Z
¯
¯
|
x
|
2}. Tập hợp E viết dưới dạng liệt
A. E ={2,1,1, 2}. B. E ={1,0, 1}. C. E ={0,1, 2}. D. E ={2,1,0, 1,2}.
Câu 3.
Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M như hình
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
OM =3
i 2
j . B.
OM =3
i +2
j .
C.
OM =2
i 3
j . D.
OM =2
i 3
j .
x
y
O
M
2
3
Câu 4. Cho mệnh đề A : "x R : x
2
+1 >0" thì phủ định mệnh đề A
A. "x R : x
2
+1 0". B. "x R : x
2
+1 >0". C. "x R : x
2
+1 0". D. "x R : x
2
+1 6=0".
Câu 5. Cho hàm số f (x) =
(
x
2
+3x khi x 0
1 x khi x <0
. Tính S = f (1) + f (1).
A. S =2. B. S =3. C. S =6. D. S =0.
Câu 6. Cho ba điểm phân biệt A, B,C thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp véc-tơ nào sau đây cùng
hướng?
A.
AB
CB. B.
AC
CB. C.
BA
BC. D.
AB
BC.
Câu 7.
Cho parabol (P) : y = ax
2
+ bx + c đồ thị như hình v dưới đây.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a <0, c <0, b >0. B. a >0, c <0, b 0.
C. a <0, c <0, b 0. D. a >0, c >0, b >0.
x
y
O
Câu 8. Cho hai tập hợp C
R
A =[0; +∞), C
R
B =(−∞; 5) (2; +∞). Xác định tập A B.
A. A B =(2;0)]. B. A B =(5;0]. C. A B =[5;2]. D. A B =(5;2).
Câu 9. Cho tập A ={0; 2;4; 6}. Hỏi tập A bao nhiêu tập con 2 phần tử?
A. 6. B. 1. C. 4. D. 5.
Câu 10. Cho tập hợp A =[2;5) B =[0; +∞). Tìm A B.
A. A B =[2;+∞). B. A B =[2;0). C. A B =[0;5). D. A B =[5;+∞).
Câu 11. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn đẳng thức 2
¯
¯
¯
M A
C A
¯
¯
¯
=
¯
¯
¯
AC
AB
CB
¯
¯
¯
.
Khẳng định nào sau đây đúng?
Trang 1/3 đề 567
FINAL
A. M trùng với B.
B. M trung điểm đoạn BC.
C. M thuộc đường tròn tâm A, bán kính BC.
D. M thuộc đường tròn tâm C, bán kính BC.
Câu 12. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
AB +
CD +
F A +
BC +
EF +
DE =
AE. B.
AB +
CD +
F A +
BC +
EF +
DE =
AF.
C.
AB +
CD +
F A +
BC +
EF +
DE =
0 . D.
AB +
CD +
F A +
BC +
EF +
DE =
AD.
Câu 13. T ìm tất cả các giá tr của tham số m để hàm số y =
x +1
x 2m +1
xác định trên [0;1).
A. m <
1
2
. B. m 1. C. m 2 hoặc m <1. D. m <
1
2
hoặc m 1.
Câu 14. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2a. Khi đó
¯
¯
¯
AB +
AC
¯
¯
¯
bằng
A. 2a. B. a. C. 2
p
3a. D.
p
3a
2
.
Câu 15. T ìm a b, biết rằng đồ thị hàm số bậc nhất y = ax +b cắt đường thẳng
1
: y =2x +5
tại điểm hoành độ bằng 2 cắt đường thẳng
2
: y = 3x +4 tại điểm tung độ bằng
2.
A. a =
3
4
; b =
1
2
. B. a =
3
4
; b =
1
2
. C. a =
3
4
; b =
1
2
. D. a =
3
4
; b =
1
2
.
Câu 16. Gọi O giao điểm của hai đường chéo AC; BD của hình bình hành ABCD. Đẳng
thức nào sau đây sai?
A.
AC =2
AO. B.
OB
OD =2
OB. C.
DB =2
BO. D.
CB +
CD =
C A.
Câu 17. Cho hai tập hợp A =[1;4) B =[2;8]. Tìm A \ B.
A. A \ B =[1; 8]. B. A \ B =[4;8]. C. A \ B =[2; 4). D. A \ B =[1; 2).
Câu 18. Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC đỉnh A(2;2), B(1;3),
C(2;2). Điểm M thuộc trục tung sao cho
¯
¯
¯
M A +
MB +
MC
¯
¯
¯
nhỏ nhất tung độ
A.
1
3
. B.
1
3
. C.
1
2
. D. 1.
Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(1;3), B(3;4), C(2;2). Gọi M trung
điểm BC. Khi đó tọa độ véctơ
AM
A.
µ
3
2
;0
. B.
µ
0;
3
2
. C.
µ
3
2
;6
. D.
µ
3
2
;0
.
Câu 20. Cho hàm số f (x) =
4
x 2
. Khi đó
A. f (x) đồng biến trên khoảng (−∞;2). B. f (x) nghịch biến trên khoảng (−∞;2).
C. f (x) nghịch biến trên khoảng (2;+∞). D. f (x) đồng biến trên khoảng (2;+∞).
Câu 21. Trong các hàm số sau, hàm số nào hàm số chẵn?
A. y =
p
x
2
+1
x 1
. B. y =|x 1|. C. y = x|x|. D. y = x
2
+2|x|+2.
Câu 22. Trong mặt phẳng Ox y, cho ba điểm A(m 1;2), B(2;5 2m), C(m 3; 4). Tính giá trị
của tham số m để A, B, C thẳng hàng.
A. m =3. B. m = 2. C. m =1. D. m =2.
Câu 23. Cho hai tập khác rỗng A = [m 3; 1), B = (3;4m +5) với m R. Tìm tất cả các giá tr
của tham số m để tập A tập con của tập B.
A. 0 < m <4. B. m >0. C. m 0. D. m 1.
Câu 24. T ìm m để hàm số y = x
2
2x +2m +3 giá tr nhỏ nhất trên đoạn [2; 5] bằng 3.
A. m =0. B. m =1. C. m = 9. D. m =3.
Trang 2/3 đề 567
FINAL
Câu 25. Khi một quả bóng được đá lên sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo
của quả bóng một đường parabol trong mặt phẳng tọa độ Oxy phương trình h = at
2
+bt+c;
(
a <0
)
trong đó t thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên h độ cao
(tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1 m sau 1 giây
thì đạt độ cao 6,5 m; sau 4 giây đạt độ cao 5 m. Tính tổng 2a +b +c.
A. 2a +b +c =5. B. 2a +b +c =3. C. 2a +b +c =0. D. 2a +b +c =4.
B. TỰ LUẬN (5 điểm).
BÀI 1. Tìm tập xác định các hàm số sau:
y =
2x 1
x
2
+x 6
a) y =
p
2x 1 +
p
3x +2
x 2
b)
BÀI 2. Cho hàm số y =3x
2
6x+2 (1) đồ thị (P) và đường thẳng (d) : y = m+x
¡
m tham số
¢
.
1. Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị của hàm số (1).
2. T ìm các giá tr của m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt hai điểm đó
nằm về 2 phía của trục tung.
BÀI 3. Cho tam giác ABC. Gọi D, E, K lần lượt các điểm thỏa mãn:
BD =
2
3
BC;
AE =
1
4
AC
AK =
1
3
AD. Chứng minh
BK =
2
3
BA +
2
9
BC 3 điểm B, K, E thẳng hàng.
BÀI 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;3), B(4;2), C(1;1).
1. T ính tọa độ
AB
AC.
2. T ìm tọa độ điểm M thỏa mãn:
M A +4
MB
MC =
0 .
HẾT
Trang 3/3 đề 567
FINAL
Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em ôn tập tốt môn Toán lớp 10.

Nội dung đề được biên soạn bám sát những nội dung kiến thức cơ bản các em đã được học, nhằm kiểm tra tổng quát kiến thức Toán 10 giai đoạn giữa HK1 năm học 2019 – 2020. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu giải bài tập Toán 10 để rèn kĩ năng làm bài thật tốt và đạt kết quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ các em trong quá trình ôn luyện môn Toán 10. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm