Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Trang 1/6 - Mã đề TOAN_101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN - Lớp 11
Ngày thi 29 tháng 10 năm 2019
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 06 trang)
Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh: ..............................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2sin 2
yx=
A.
1.
B.
5.
C.
1.
D.
2.
Câu 2: Số tập hợp con có
3
phần tử của một tập hợp có
7
phần tử khác nhau là
A.
. B.
. C.
7!
3!
. D.
7
.
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ
( )
Oxy
, cho điểm
( )
1; 2M
vectơ
( )
2;1 .u =
Trong các điểm sau,
điểm nào là ảnh của điểm
qua phép tịnh tiến theo vectơ
?
u
A.
( )
' 1; 3 .
M
−−
B.
(
)
' 3;4 .M
C.
( )
' 1; 3 .M
D.
( )
' 3; 1 .M
Câu 4: Phép tịnh tiến theo vectơ
v
biến đường thẳng
( )
d
thành đường thẳng
( )
'd
, khi đó
A.
( ) ( )
// 'dd
hoặc
( )
( )
'.dd
B.
( ) ( )
'.dd
C.
(
)
d
cắt
( )
'.d
D.
( ) (
)
// ' .dd
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ
( )
Oxy
, cho điểm
( )
1; 2M
. Trong các điểm sau, điểm nào ảnh của
điểm
qua phép đối xứng tâm
?O
A.
( )
' 1; 2 .M −−
B.
( )
' 1; 2 .M
C.
(
)
' 1; 2 .
M
D.
( )
' 1; 2 .M
Câu 6: Phương trình
2
sin 4sin 3 0xx +=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
sin 1.x =
B.
sin 1.
x =
C.
1
sin .
3
x =
D.
sin 3.x =
Câu 7: Phương trình
sin
2
x
m
=
có nghiệm khi và chỉ khi
A.
[ ]
1;1 .m∈−
B.
.m
C.
[ ]
2;2 .m∈−
D.
11
;.
22
m

∈−


Câu 8: Giá trị nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình
cos cos
5
x
π
=
?
A.
2.
5
π
π
+
B.
.
5
π
C.
2
.
5
π
D.
.
5
π
Câu 9: Phương trình
tan 3x =
có nghiệm là
A.
( )
2.
3
x kk
π
π
=+∈
B.
( )
2.
3
x kk
π
π
=±+
C.
( )
.
6
x kk
π
π
=+∈
D.
(
)
.
3
x kk
π
π
=+∈
Câu 10: Từ thành phố
A
đến thành phố
B
6 con đường, từ thành phố
B
đến thành phố
C
có 7
con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố
,A
qua thành phố
B
để đến thành phố
?C
A. 42. B. 46. C. 48. D. 44.
Mã đề thi 101
FINAL
Trang 2/6 - Mã đề TOAN_101
Câu 11: Cho đường thẳng
d
điểm
Ad
. Phép đối xứng trục
d
biến điểm
A
thành điểm
.B
Khi
đó
A. Đường thẳng
d
vuông góc với đường thẳng
AB
tại điểm
.A
B. Đường thẳng
d
song song với đường thẳng
.
AB
C. Đường thẳng
d
vuông góc với đường thẳng
AB
tại trung điểm của đoạn thẳng
.
AB
D. Đường thẳng
d
vuông góc với đường thẳng
AB
tại điểm
.B
Câu 12: Cho tam giác đều
ABC
trọng tâm
G
như
hình vẽ. Phép quay tâm
G
, góc quay
ϕ
biến điểm
A
thành điểm
B
với góc quay
A.
90 .
ϕ
= °
B.
120 .
ϕ
=−°
C.
90 .
ϕ
=−°
D.
120 .
ϕ
= °
Câu 13: Có bao nhiêu số tự nhiên có
3
chữ số?
A.
999
. B.
899
.
C.
900
. D.
901
.
Câu 14: Ban chấp hành chi Đoàn 7 bạn. Hỏi bao
nhiêu cách cử 3 trong 7 bạn này giữ các vị trí Bí thư, Phó bí
thư, Ủy viên, biết mỗi bạn chỉ đảm nhận một nhiệm vụ?
A.
35
. B.
210
. C.
343
. D.
2187
.
Câu 15: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số
cos
yx=
đồng biến trên
.
B. Hàm số
sinyx=
có tập xác định là
.
C. Hàm số
tanyx
=
là hàm lẻ.
D. Hàm số
cotyx=
không xác định tại
.x
π
=
Câu 16: Bạn An ra vườn hái 6 bông hoa vàng và 5 bông hoa đỏ cho vào giỏ. Có bao nhiêu cách để bạn
An lấy 3 bông hoa từ giỏ đó sao cho chúng có đủ cả hai màu?
A.
135
. B.
462
. C.
810
. D.
90
.
Câu 17: Tập xác định
D
của hàm số
tan
3
yx
π

=


A.
5
\ ,.
6
D kk
π
π

= +∈



B.
\ ,.
2
D kk
π
π

= +∈



C.
\ ,.
3
D kk
π
π

= +∈



D.
\.
3
D
π

=


Câu 18: Từ các chữ s
0,1,2,7,8,9
tạo được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có
5
chữ số đôi một khác nhau?
A.
360
. B.
288
. C.
312
. D.
600
.
Câu 19: Nghiệm của phương trình
sin3 cosxx=
A.
( )
2
xk k
π
=
. B.
( )
4
xk
k
xk
π
π
π
=
= +
.
C.
( )
82
4
xk
k
xk
ππ
π
π
= +
= +
. D.
( )
82
4
xk
k
xk
ππ
π
π
= +
=−+
.
FINAL
Trang 3/6 - Mã đề TOAN_101
Câu 20: Điều kiện xác định của hàm số
tan
cos 1
x
y
x
=
A.
(
)
2
2
xk
k
xk
π
π
π
≠+
. B.
( )
2xk k
π
≠∈
.
C.
( )
2
2
2
xk
k
xk
π
π
π
≠+
. D.
(
)
2
2
xk
k
xk
π
π
π
≠+
.
Câu 21: Trong loạt đá luân lưu giữa đội tuyển Việt Nam Thái Lan, ông Park HangSeo phải lập
danh sách 5 cầu thủ từ 10 cầu thủ trên sân (trừ thủ môn) và thứ tự đá luân lưu của họ. Hỏi ông Park
bao nhiêu cách lập danh sách biết ông sẽ để Quế Ngọc Hải người sút phạt đầu tiên của đội Việt
Nam?
A.
3024.
B. 126. C.
15120.
D.
30240.
Câu 22: Phương trình
( 1) sin cos 5m xx+ +=
có nghiệm
x
khi và chỉ khi
A.
3
1
m
m
≤−
. B.
13m−≤ ≤
. C.
1
3
m
m
≤−
. D.
31
m−≤
.
Câu 23: Tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng
(
)
0 ;360

của phương trình
( )
2
sin 45
2
x + °=
bằng
A.
540 .°
B.
450 .°
C.
90 .°
D.
180°
.
Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ
( )
Oxy
, cho đường thẳng
:2 3 1 0dx y
+=
vectơ
( )
1; 3 .
u =
Đường thẳng
( )
'd
là ảnh của
( )
d
qua phép tịnh tiến theo vec
u
có phương trình là
A.
( )
' : 2 3 10 0.d xy−=
B.
( )
' : 3 2 5 0.d xy
−=
C.
( )
' : 2 3 12 0.d xy
+=
D.
( )
' : 2 3 10 0.d xy++=
Câu 25: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính thì có bao nhiêu trục đối xứng?
A. Không có. B. Vô số. C. Một. D. Hai.
Câu 26: Xếp 6 người
,,,,,ABCDEF
vào một ghế dài. Hỏi bao nhiêu cách sắp xếp sao cho
A
F
không ngồi cạnh nhau?
A. 460. B. 260. C. 480. D. 240.
Câu 27: Phương trình
sin 3cos 2xx+=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
cos
6
1x
π

+=


. B.
sin
6
1x
π

+=


. C.
sin
3
1x
π

+=


. D.
cos
3
1x
π

−=


.
Câu 28: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
A. Một. B. Không có. C. Vô số. D. Hai.
Câu 29: Có bao nhiêu tam giác trong hình bên?
A.
36
. B.
.
C.
38
. D.
35
.
Câu 30: Hỏi thể lập được bao nhiêu số t
nhiên có 4 chữ số sao cho trong mỗi số đó, chữ số
hàng nghìn lớn hơn hàng trăm, chữ số hàng trăm
lớn hơn hàng chục chữ số hàng chục lớn hơn
hàng đơn vị.
A. 211. B. 210. C. 215. D. 126.
FINAL

Đề thi giữa hk1 lớp 11 môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội gồm 50 câu trắc nghiệm là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Toán lớp 11.

Đề chủ yếu xoay quanh những nội dung kiến thức cơ bản các em đã được học, nhằm đánh giá năng lực học sinh. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Giải tích 11Trắc nghiệm Hình học 11 để đạt hiệu quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm