Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy và ra đề thi, còn đối với các bạn học sinh tài liệu giúp các bạn củng cố lại những phần kiến thức đã học, nâng cao kĩ năng giải đề, chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào kì thi giữa học kì 2.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 trường THCS Mộ Đạo, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn ngữ văn lớp 9

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Mời làm: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

A. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)

Câu 1: Mê tan có nhiều trong:

A. CH4 có nhiều trong nước ao.
B. CH4 có nhiều trong các mỏ (khí, dầu, than).
C. CH4 có nhiều trong nước biển.
D. CH4 có nhiều trong khí quyển.

Câu 2: Hidrocacbon nào sau đây chỉ có liên kết đơn.

A. Metan B. Axetilen C. Etilen D. Etan

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều là hidro cacbon:

A. C2H4, C3H8, C2H4O2, CH3Br
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, CaCO3
C. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5Cl
D. CH4, C5H12, C2H2, C2H6

Câu 4: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trùng hợp:

A. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
B. CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2 - CH2Br
C. nCH2 = CH2 → (-CH2-CH2-)n
D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Câu 5: Đốt cháy 0,224 lit khí metan.

Thể tích khí cacbonic thải ra ngoài không khí ở cùng điều kiện là:

A. 2,24 lit B. 0,672 lit C. 0,224 lit. D. 0,112 lit

Câu 6: Trong những chất sau , những chất nào đều là chất hữu cơ:

A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3, CH3NO2
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, Na2CO3
C. C2H6, C2H5OH, CaCO3, CH3NO2
D. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5OH

Câu 7: Chất có liên kết ba trong phân tử là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C2H6

Câu 8: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 9: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

Câu 10: Khí metan phản ứng được với:

A. HCl, H2O B. HCl, Cl2 C. Cl2, O2 D. O2, CO2

Câu 11: Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:

A. Dung dịch nước brom dư.
B. Dung dịch kiềm dư.
C. Dung dịch NaOH dư rồi qua H2SO4 đặc.
D. Dung dịch Brom dư rồi qua H2SO4 đặc.

Câu 12: Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidro cacbon:

A. C3H8O, C6H5Br, C6H12O6 B. C2H4O2, Na2CO3, C2H4.
C. CH4, C2H2, C5H12 D. CO2, CH3COOH, C2H4O2.

B. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học sau: (2,0 điểm).

a/ CH4 + Cl2

b/ C2H2 +O2

c/ C2H2 + Br2

d/ CH4 + H2O →

Câu 14: (5,0 điểm)

a/ Đốt cháy 5,6 lít etilen. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đktc) (2,5 điểm)

b/ Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (ĐKTC) đi qua bình đựng dung dịch brom, thì lượng brom tham gia phản ứng là 8g.

b1/ Khí nào ở trên đã bị dung dịch brom hấp thụ. (0,5 điểm)

b2/ Khối lượng khí đó đã bị brom hấp thụ là bao nhiêu? (2,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

A. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

D

C

C

D

C

D

B

C

C

A

Biểu điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

B. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7

a/ CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl.

b/ C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

c/ C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

d/ CH4 + 2H2O → CO2 + 2H2

Câu 8

a/ Tìm số mol etilen

n C2H4 = m/M = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

1mol 3mol 2mol 2mol

0,25mol 0,75mol

Vo2 = 0,75.22,4 = 16,8 (l))

Vkk = (16,8.100)/20 = 84 (lít)

b/ Tìm số mol brom

nBr2 = 8/160 = 0,05 (mol)

- Khí bị hấp thụ trong dung dịch brom l khí etylen.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol

Khối lượng khí etilen đã bị hấp thụ là: m C2H4 = n. M = 0,05.28 = 1,4 (g)

Đánh giá bài viết
7 5.567
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm