Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã
đề 295
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN - Lớp 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: .............................................................................. SBD: .....................
Mã đề thi
295
Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều
.S
ABC
có cạnh đáy bằng
a
và cạnh bên hợp đáy góc bằng
4
5
. Tính thể
tích chóp
.S
ABC
.
A.
3
6
a
. B.
3
4
a
. C.
3
24
a
. D.
3
12
a
.
Câu 2. Cho hàm số
3
2
f
x ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
x
y
4
-1
0
2
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số có hai điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại
4x
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
0x
. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
2x
.
Câu 3. Hàm số
3 2
-6 9 - 2y x x x nghịch biến trên khoảng nào?
A.
3;2
. B.
3;1
. C.
1;3
. D.
1;3
.
Câu 4. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng:
A.
2
1
2
1
y
x x
. B.
1
2
y
x
. C.
5
2
x
y
x
. D.
2
3
1
1
x
y
x
.
Câu 5. Cho hàm số
4
2
2
1 1y m x m x
(với
m
tham số). bao nhiêu giá trị nguyên của
5;5m
để hàm số đã cho có đúng
1
điểm cực trị.
A.
1
1
. B.
9
. C.
8
. D.
10
.
Câu 6. Đường cong bên dưới đồ thị của một hàm số được liệt bốn phương án
,
, ,A B C D
dưới đây.
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3
1y x . B.
3
1y x . C.
3
2 1y x x . D.
3
2 1y x x .
FINAL
Trang 2/7 - Mã đề 295
Câu 7. Cho tứ diện vuông
ABCD
đỉnh
A
các cạnh
AB AC AD
. Biết khoảng cách từ đỉnh
A
đến mặt
phẳng
BCD
bằng 6a . Tính thể tích tứ diện
ABCD
.
A.
3
9a
. B.
3
9 2a
. C.
3
18 2a
. D.
3
18a
.
Câu 8. Cho hàm số
y f x
xác định trên
và có đồ thị như hình bên.
Số giao điểm có hoành độ lớn hơn
1
của đồ thị hàm số
f x
và đường thẳng
3y
là:
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 9. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình
2f x m
có ba nghiệm phân biệt
là:
A.
;1
. B.
1;
. C.
;3
. D.
3;
.
Câu 10. Giả sử hàm số
4 2
y ax bx c có đồ thị như hình vẽ. Khi đó
A.
0, 0, 0a b c
B.
0, 0, 0a b c
.
C.
0, 0, 0a b c
. D.
0, 0, 0a b c
.
Câu 11. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
thỏa mãn giá trị lớn nhất của hàm số trên
2019
. Khẳng
định nào sau đây là đúng?
A.
2019f x
x
. B.
2019f x
x
.
C.
2019f x
x
,
0
x ,
0
2019f x
. D.
2019f x
x
,
0
x ,
0
2019f x
.
Câu 12. Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng
x
y
1
3
-
1
-1
O
FINAL
Trang 3/7 - Mã đề 295
A.
0;
max 1f x f
B.
1;1
max 0f x f
C.
; 1
min 1f x f

D.
1;
min 0f x f
Câu 13. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
3
2 2y x x và đường thẳng
y x
.
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 14. Cho hàm số
3 2
3 1y x x m x m
có đồ thị
C
và đường thẳng
: 3d y
.
Biết rằng
C
luôn cắt
d
tại một điểm cố định
0 0
;A x y
. Khi đó
2 2
0 0
x y
bằng:
A.
4
. B.
10
. C.
8
. D.
2
.
Câu 15. Biết đồ thị hàm số
ax b
y
x c
là hình vẽ sau. Khi đó
S a b c
bằng:
A.
0
. B.
1
. C.
1
. D.
2
.
Câu 16. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?
A.
2 3
5 1
x
y
x
. B.
2
9
x
y
x x
. C.
2
9
x
y
x
. D.
1 2
1
x
y
x
.
Câu 17. Tính thể tích khối chóp
.S ABCD
, biết đường cao
6SA a
, đáy
ABCD
là hình thang vuông tại
A
D
, 2AB AD a CD a
.
A.
3
6a
. B.
3
9a
. C.
3
8a
. D.
3
3a
.
Câu 18. Cho hàm số
( )y f x
có đạo hàm
2 3
( ) ( 1) ( 1)f x x x x
. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 19. Cho hàm số
3 2
2 3y x x có đồ thị
C
. Số tiếp tuyến của
C
song song với trục hoành là:
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 20. Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 3 12 2f x x x x
trên đoạn
1;2
là:
A.
15
B.
10
C.
6
D.
11
Câu 21. Cho lăng trụ tam giác đều cạnh bên bằng
8a
, diện tích xung quanh bằng
2
144a
. Tính thể tích
khối lăng trụ đã cho.
A.
3
72 3a . B.
3
24 3a . C.
3
72 2a
. D.
3
24 2a
.
Câu 22. Cho hàm số
3 2
4 9 2019y x mx m x
(
m
tham số). bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để hàm số đã cho nghịch biến trên
?
A.
0
. B.
6
. C.
5
. D.
7
.
Câu 23. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên
?
A.
siny x
. B.
2
2 1y x x . C.
3
3 2y x . D.
4 2
2y x x .
Câu 24. Cho hình chóp tam giác các cạnh bên đều bằng
12
, cạnh đáy lần lượt bằng
6,8,10
. Tính thể tích
khối chóp.
FINAL

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh gồm 50 câu trắc nghiệm cơ bản, là tài liệu tham khảo giúp các em học tập tốt môn Toán 12.

Đề bám sát những nội dung cơ bản các em đã được học trong chương trình môn Toán 12, là tài liệu phục vụ các em tự học tập và chuẩn bị cho những kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Toán 12 để mở rộng kiến thức.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Hóa học 12,.....

Đánh giá bài viết
1 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm