Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Cửa Dương 1

6 994

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 của bộ GD&ĐT chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 hiệu quả. Chúc các em học sinh luyện tập hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

I. Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Cửa Dương 1

II. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia

B. Australias

C. Autralian

D. Autralia

2. Hakim is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.

A. your

B. our

C. her

D. his

3. What do you do ……….. Fridays? – I go to school in the morning.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. We have English on ………………………….

A. Mondays and Wednesdays

B. July and August

C. Mondays and September

D. November and December

5. What ………………. do you have today?

A. favourite

B. district

C. Maths

D. subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. you this yesterday?

A. were

B. was

C. is

D. are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. in

B. on

C. to

D. next

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. Quan sát tranh và sắp xếp lại từ (2 mark)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Cửa Dương 1

IV. Read and write the suitable words in the gaps. Điền từ vào khoảng trống(1,5 p)

Dear penfriend,

Hi! My name is Mai. I’m nine years old. I’m a pupil at Nguyen Du Primary School.

I’m Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. I don’t like playing chess. This is a photo of me. I really want a penfriend.

Please write to me: mai@english.com.vn.

1. Mai is (0) ________NINE_________years old.

2.She is a pupil at Nguyen Du (1)______________

3. She likes collecting(2)___________.

4 She doesn’t like playing(3)_______________

5. She wants a(4)_________________.

V. Fill in each gap with a suitable words from the box (điền từ thích hợp) (1,5 pt)

Primary

sing

November

Viet Nam

name

Hi. My (1)________ is Nam. I’m from ( 2 ) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3)____________.I study at Le Hong Phong (4)_____________School. I like Music very much. In my free time, I go to Music club. I can (5)______________ but I can’t play the piano.

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (2 mark)

1. What’s your hobby?

…………………………………………………………………………..

2. Where were you yesterday?

……………………………………………………………………………

3. When do you have P.E?

……………………………………………………………………………

4. When is your birthday?

…………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

1 - Fifteenth

2 - Birthday cake

3 - badminton

4 - England

II. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - B

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. Quan sát tranh và sắp xếp lại từ (2 mark)

1 - piano

2 - England

3 - Good morning.

5 - October

IV. Read and write the suitable words in the gaps. Điền từ vào khoảng trống(1,5 p)

1 - primary school

2 - stamps

3 - chess

4 - penfriend

V. Fill in each gap with a suitable words from the box (điền từ thích hợp) (1,5 pt)

1 - name; 2 - Viet Nam; 3 - November; 4 - Primary; 5 - sing

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (2 mark)

1 - I like listening to music.

2 - I was at school yesterday.

3 - I have it on Tuesday and Friday.

4 - It is on twentieth-first of December.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
6 994
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm