Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

3 4.504

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp là đề thi học kì I lớp 12 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tài, hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều đề luyện tập nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi học kì 1 sắp diễn ra.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày thi: 10/01/2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 04 trang)

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2014-2015

Môn thi: HOÁ HỌC - Lớp 12

Ngày thi: 10/ 12/ 2014

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề thi 132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố

Na = 23; O =16; H = 1; C = 12; Cl = 35,5; N = 14; Mg = 24, Cu = 64; Ag = 108; Li = 7; K = 39; Rb = 85,5; Cs = 133

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Cho các chất: axit aminoaxêtic, anilin, alanin, mêtylamin. Số chất có tính chất lưỡng tính:

A. 1                B. 3                 C. 2               D. 4

Câu 2: Cho chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 M, khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A. CH3COOC2H5                   B. CH3COOCH=CH2

C. CH2=CHCOOCH3                 D. C2H5COOCH3

Câu 3: Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch bạc nitrat 4%. Khi lấy vật ra thì lượng bạc nitrat trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng:

A. 12,76 g            B. 10,76 g            C. 19,44 g           D. 11,76 g

Câu 4: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhóm anđehit người ta cho glucozơ phản úng với :

A. Dung dịch NaOH.                  B. Kim loại Na

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường           D. AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng

Câu 5: Polime bị thuỷ phân cho α - aminoaxit là:

A. polisaccarit         B. nilon – 6,6           C. polipeptit          D. poliêtylen

Câu 6: Dãy các chất nào sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải?

A. HCOOCH3, CH3CH2OH, CH3COOH            B. CH3CH2OH, CH3COOH, HCOOCH3

C. CH3COOH, CH3CH2OH, HCOOCH3           D. CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH.

Câu 7: Chất thuộc loại đisaccarit:

A. glucozơ            B. xenlulozơ             C. fructozơ          D. saccarozơ

Câu 8: Cho ba dung dịch: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COOH, để phân biệt ba dung dịch này ta có thể dùng:

A. quỳ tím             B. Dung dịch NaOH        C. Dung dịch HCl      D. Dung dịch Br2

Câu 9: Cho 4,32 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,792 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lương muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

A. 13,04 gam           B. 26,64 gam             C. 17,76 gam         D. 27,84 gam

Câu 10: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ:

A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2             B. C6H5NH2, CH3NH2, NH3

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3             D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Câu 11: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. CH3CH2COOH               B. CH2 = CH2

C. CH2 = CHCl                 D. H2NCH2CH2COOH

Câu 12: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là:

A. Mêtylacrylat       B. Metylfomat          C. Metylaxetat         D. Etylacrylat

Câu 13: Amin nào sau đây là amin bậc một?

A. Đimêtylamin       B. Điêtylamin          C. Etylamin           D. Trimêtylamin

Câu 14: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là:

A. 6                B. 5                 C. 4                 D. 3

Câu 15: Khi lên men 72 gam glucozơ với hiệu suất 80%, khối lượng ancol etylic thu được là:

A. 14,72g            B. 18,40g            C. 29,44g             D. 36,80g

Câu 16: Chất tham gia phản ứng tráng bạc và đồng thời tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam là:

A. Saccarozơ         B. Glucozơ           C. Xenlulozơ           D. Tinh bột

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Na (Z = 11) là:

A. 4s1               B. 3s1              C. 3d1               D. 2s1

Câu 18: Dãy chất thuỷ phân chỉ tạo glucozơ:

A. Saccarozơ, xenlulozơ             B. Xenlulozơ, fructozo

C. Tinh bột, xenlulozơ               D. Tinh bột, saccarozơ

Câu 19: Este nào sau đây có công thức phân tử C3H6O2?

A. Phenyl axetat.      B. Metyl fomat.         C. Metyl axetat.         D. Etyl axetat.

Câu 20: Tính chất nào sau đây của kim loại do electron tự do gây ra?

A. Nhiệt độ nóng chảy             B. Khối lượng riêng

C. Tính dẻo                    D. Tính cứng

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đáp án mã đề 132

1

C

11

D

21

D

31

D

41

B

2

D

12

A

22

B

32

C

42

B

3

B

13

C

23

A

33

A

43

C

4

D

14

A

24

C

34

D

44

A

5

C

15

C

25

B

35

B

45

A

6

A

16

B

26

C

36

C

46

B

7

D

17

B

27

D

37

C

47

B

8

A

18

C

28

B

38

C

48

B

9

D

19

C

29

B

39

A

 

 

10

D

20

C

30

C

40

A

 

 

Đánh giá bài viết
3 4.504
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm