Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2017 -2018 có file nghe

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 4 học kì 1

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình bộ GD - ĐT dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 mới nhất do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019

I. Choose the best answer [Chọn đáp án đúng]

1. What is your name? My ______ is Tom.

A. name

B. nam

C. nice

D. nine

2. How are you? I ____ fine, thank you. And you?

A. are

B. am

C. is

D. in

3. How old are you? I am _____ years old.

A. a

B. an

C. nine

D. one

4. Where ______ you from? I am from America.

A. am

B. do

C. is

D. are

5. What nationality are you? I __________ Vietnamese.

A. to

B. are

C. am

D. is

6. What day is it today? It is _______ .

A. one day

B. Tuesday

C. Three days

D. Two days

7. What __________ you do on Monday? I read books in the morning.

A. do

B. does

C. is

D. am

8. What is the ______ today? It is the first of September.

A. do

B. date

C. today

D. to

9. When is _____ birthday? It is on the ninth of June.

A. you

B. we

C. your

D. they

10. What can you do? I ____ speak English.

A. am

B. is

C. are

D. can

II. Odd one out:

1. A.morning B.afternoon C. evening D. birthday

2. A.England B.America C. Vietnamese D. Japan

3. A.swim B.January C. March D. May

4. A.ride B.badminton C. dance D. play

5. A.Monday B.Thursday C. Friday D. week

III. Reorder the words.

1. are/ drawing/ Nam/ and/ Phong/ horse/ a/ ./

……………………...………………………………

2. school/where/ your/ is/ ?/

……………………………………………………...………………………

3. you/piano/ play/ did/ yesterday evening/ the/ ?/

……………………………………………………….……………………

4. in/is/ my/ Bat Trang/ Village/ school/ ./

………………………………………………………………

5. nationality/What/ is/ your/ ?/

………………………………………………….……………………………

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2017 - 2018

Question 1. Listen and tick

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 2. Listen and number

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 4

Question 3: Listen and match

Đề học kì 1 tiếng Anh 4

Question 4: Listen and circle. (1 pt)

1. a. I’m very well. b. I’m fine. c. I’m well.

2. a. English b. Japanese c. Vietnamese

3. a. Monday b. Tuesday c. Sunday

4. a. Nguyen Trai Street b. Nguyen Hue Street c. Nguyen Du Street

5. a. reading b. swimming c. cooking

Question 5: Listen and complete (1pt)

Peter: What (1) ___ is it today, Tom?

Tom: It’s Monday

Peter: Do you have (2) ________ today?

Tom: Yes, I do.

Peter: What (3) ________ do you have today?

Tom: I have Vietnamese, Maths and (4) ________.

Peter: Oh, we’re (5) ________ for school!

Tom: Let’s run

Part II/ Reading and Writing (15 minutes)

Question 6: Read and complete (1pt)

My name is Nga. I go to school from Monday to Friday. I have Vietnamese and Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays. On Wednesdays and Thursdays, I have Science. I have PE on Mondays and Wednesdays. I have Music on Tuesdays and Art on Friday.

Timetable

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Vietnamese

Vietnamese

Maths

Maths

Maths

English

Science

English

Music

English

Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the right words (1 pt)

Đề kiểm tra học kì 1 Anh 4

Question 8: Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box (1pt)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 9: Reorder the words (1pt)

1. is/ birthday/ when/ your

_____________________________________

2. what/ doing/ she/ is

_____________________________________

3. subjects/ do/ have/ what/ today/ you

_____________________________________

4. I/ Australia/ from/ am

_____________________________________

5. / piano/ I/ played/ the/ yesterday

_____________________________________

6. are/ you/ where/ from

_____________________________________

7./ am/ play/ guitar/ I/ the

_____________________________________

8. meet/ to/ you/ nice

_____________________________________

9. swim/ you/ can

_____________________________________

10. class/ 4B/ am/ I/ in

_____________________________________

Mời bạn đọc tải toàn bộ nội dung đề thi, file nghe tại đây: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2017 -2018 có file nghe. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 mới nhất như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... Mời quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
115 37.844
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm