Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Thạch Sơn, Thanh Hóa năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Thạch Sơn, Thanh Hóa năm học 2017 - 2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

THACH SON PRIMARY SCHOOL

THE FIRST TERM TEST 2017 - 2018

NAME: ....................................................

SUBJECT: ENGLISH 4

TIME ALLOTTED: 40 MINUTES

CLASS: 4 ...................

SKILL

LISTENING

READING

WRITING

SPEAKING

TOTAL

MARK

LISTENING

PART 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

PART 2: Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)

1. I like 3. She likes ________.

a. Play ing football sailing a boat

b. flying a kite playing with a yo-yo.

2. We like _________. He likes ___________.

a. playing the guitar flying in a plane

b. playing the piano flying a kite

PART 3: Listen and match (Nghe và nối)

Đề thi học kì 1 lớp 4 tiếng Anh

PART 4: Listen and tick (nghe và đánh dấu )

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 4

READING

PART 1: Read and complete these sentences below. (Đọc đoạn văn và hoàn thành câu)

Lan is a student at Nguyen Du Primary School. It’s a small school in Ba Dinh District. She goes to school from Monday to Friday .She has many school subjects such as Vietnamese, Maths, English, Art, Music, IT, PE and Science. She has Maths and Vietnamese every schoolday. Today is Tuesday. She has Vietnamese, Maths, Science and IT. She has Music on Mondays and Fridays and English on Mondays, Tuesdays and Thursdays. She likes Music very much because she likes to sing.

0/ Lan’s school is …….small……… .

1/ Nguyen Du Primary School is in ………………………………...

2/ She ………………………………… from Monday to Friday.

3/ She has Science on ………………………….

4/ Her favourite subject is ……………………….. .

PART 2: Look and read. Put a tick ( ) or cross (x) in the box. (Quan sát tranh và đọc các câu sau. Đánh dấu ( ) hoặc (x) vào ô trống)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

PART 3: Read and tick (Y) Yes hoặc No) (Đọc đoạn văn sau và đánh dấu vào ô đúng)

Nam is nine years old. Nam is a pupil in class 4A at Sunflower Primary School. It is a big school in Sunflower Street. He goes to school from Monday to Friday. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. He likes playing the piano. He goes to the music club on Saturdays and Sundays.

Yes No

1. Nam is a pupil.

2. His school is big.

3. He can sing many Vietnamese songs.

4. On the weekend, he goes to the music club.

WRITING

Part 1: Look at the pictures. Complete the sentences. (Quan sát tranh và hoàn thành câu)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

PART 2: Look at the pictures. Look at the words. Reorder the sentences. (quan sát tranh và các từ đã cho, hãy sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

Đề kiểm tra môn tiếng Anh 4

Đánh giá bài viết
6 4.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm