Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 (SGK Thí điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2017-2018 có đáp án không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6, mà còn là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô soạn bài và làm đề kiểm tra hiệu quả.

TRƯỜNG THCS

……………............

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tiếng Anh – Lớp 6 (Chương trình thí điểm)

(Thời gian làm bài 45 phút, không tính thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ………................................................................Lớp 6..........

Số báo danh

Giám thị số 1

Giám thị số 2

Số phách

Số báo danh

Giám thị số 1

Giám thị số 2

Số phách

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined. (1pt)

1. A. advice

B. price

C. nice

D. police

A. teachers

B. desks

C. rubbers

D. rulers

A. monday

B. month

C. post

D. come

A. great

B. cheap

C. peace

D. heat

Question II. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences: (2.5pts)

1. Kien often ……….. his bike to school.

A. drives

C. goes

B. rides

D. flies

2. Listen! ……….. he singing in the bathroom?

A. Does

B.Are

C. Do

D. Is

3. Where are you, Hoa? – I’m downstairs. I ……….. to music.

A. am listening

B. listen

C. to listen

D. listens

4. What do you usually ……….. for breakfast?

A. to have

B. having

C. have

D. has

5. My friend, Nga is a ……….. student. She spends most of the time studying

A. Hard-working

B. careful

C. lazy

D. funny

6. The clock is………..the wall, ………..the two pictures

A. on/ in

B. in/ between

C. on/ between

D. under/ between

7. Going by car is ………..than going by bike.

A. expensive

B. more expensive

C. most expensive

D. expensiver

8. This street is ……….. than that one

A. noisy

B. more noisily

C. more noisier

D. noisier

9. My mother is a good cook. She often ……….. special food at Tet.

A. buys

B. cooks

C. takes

D. brings

10. My classroom is ……….. the second floor.

A. in

B. at

C. behind

D. on

Question III. Supply the correct form of the verbs in the brackets (1.5pts)

1. What the children (play) ……….. in the yard now?

2. Children should (keep) ……….. quiet in class.

3. We (not, speak) ……….. French at the moment.

4. She (watch) ……….. TV about 3 hours a day.

5. Would you like (have) ……….. some coffee?

6. Look at the girl! She (ride) ……….. a horse.

Question IV. Read the passage and choose the best option (A, B or C) to each statement. (2.5pts)

Da Nang is one of the most peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love seas and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh City. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes on the seaside and jumping into the water. They are not afraid of losing their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price is cheaper than that in Ho Chi Minh City.

1. Da Nang is a good place for sea lovers.

A. True

B. False

C. Doesn’t say

2. The life in Da Nang is busier than in Ho Chi Minh City.

A. True

B. False

C. Doesn’t say

3. There are beautiful mountains in Da Nang.

A. True

B. False

C. Doesn’t say

4. It is not expensive to buy seafood in Da Nang city.

A. True

B. False

C. Doesn’t say

5. You should be careful when you live in Da nang

A. True

B. False

C. Doesn’t say

Question V : Rewrite these sentences, beginning with the words given. (2pts)

1. Nam is taller than Long.

Long …………………………………………

2. My house is smaller than your house.

Your house …………………………………………………

3. This car is cheaper than that one.

That car ……………………….……………………

4. There are five hundred students in my school.

My school ……………………………………………………………..…

Question VI. Rearrange the words to make meaningful sentences (1pt)

1. homework/ You/ should/ everyday/ your/ do

2. to/ music/ like/ listen/ you/ Would/ to/ some?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh chương trình mới

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined. (1p)

1. D 2. B 3. C 4. A

Question II. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences: (2.5ps)

1. B 2. D 3. A 4. C 5. A

6. C 7. B 8. D 9. B 10. D

Question III. Supply the correct form of the verbs in the brackets. (1.5ps)

1. are….playing

2. keep

3. aren’t speaking

4. watches

5. to have

6. is riding

Question IV. Read the passage and choose the best option (A, B or C) to each statement. (2.5ps)

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B

Question V: Rewrite these sentences, beginning with the words given. (2ps)

1. Long is shorter than Nam.

2. Your house is bigger than my house.

3. That car is more expensive than this one (car).

4. My school has five hundred students.

Question VI. Rearrange the words to make meaningful sentences. (1p)

1. You should do your homework everyday.

2. Would you like to listen to some music?

------------------

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 1 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 (thí điểm) môn tiếng Anh năm học 2017-2018 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
5 4.740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm