Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh

132 58.009

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh học kỳ 2 gồm 2 đề thi Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2018 - 2019

I. Multiple choices: (4pts)

1. Circle the odd one out (2pts):

1. A. mother B. bear C. father

2. A. green B. small C. red

3. A. happy B. rainy C. windy

4. A. twenty B. thirsty C. fifteen

2. Look and match (2 pts):

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words to make the sentences(2pts):

1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Paper boats six flying kites skipping

There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences (2 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đáp án

Multiple choices: (4pts)

1. Circle the odd one out( 2pts):

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B

2. Look and match(2 pts):

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C

II. Write: (6pts)

1. Reorder the words to make the sentences (2pts)

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises and two cats.

3. Is it sunny and hot in Hai Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read and complete the text (2pts)

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….

3. Look and complete the sentences(2 pts)

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi cuối năm 3 môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)

I. Circle the odd one out (Khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại) (2,5đ)

1. A. Sunny      B. Library       C. Windy         D. Cloudy

2. A. Six        B. Seven       C. School         D. Ten

3. A. Cat        B. Fish        C. Bird            D. Pencil

4. A. Bedroom    B. Chair        C. Bathroom        D. Kitchen

5. A. Book      B. Pen         C. Robot           D. Ruler

II. Circle the correct answers A, B or C. (Khoanh vào đáp án đúng A, B hoặc C) (2,5đ)

1. ............... I’m Linda.

A. Hello      B. Goodbye     C. What

2. How old ............. she ? - She is ten years old.

A. am        B. is          C. are

3. .............. many dogs do you have?

A. What      B. How         C. Where

4. There is a …….….. in the bedroom

A. bed        B. clouds       C. dogs

5. How’s the weather today? - It’s …….……

A. ship        B. ball         C. sunny

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)

I. Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5đ)

Mỗi câu đúng 0,5đ

1. B        2. C        3. D         4. B          5. C

II. Circle the correct answers A, B or C. (Khoanh vào đáp án đúng A, B hoặc C) (2,5đ)

Mỗi câu đúng 0,5đ

1. A        2. B        3. B         4. A          5. C

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)

III. Match the questions and answers. (Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B) (2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ

1. D        2. E         3. B         4. A           5. C

IV. Reorder the words to the complete sentence (Sắp xếp các từ sau thành câu đúng) 2,5đ. Mỗi câu đúng 0,5đ

1. It’s windy today.

2. I am nine years old.

3. This is my school.

4. Nice to meet you!

5. What is your name?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
132 58.009
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm