Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương gồm 2 sheet cùng file nghe đi kèm, giúp các em nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh và hệ thống lại kiến thức được học trong chương trình lớp 5 hiệu quả.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trần Phú B, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Ngọc Đường, Hà Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

Đặng Cương Primary School

Full name: ……………………………...

Class: 5……

……..…………………., May……, 2015

THE FINAL EXAMINATION

Subject: English 5

School year: 2014 - 2015

Time: 20 minutes (Sheet 1)

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 2. Listen and colour. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 3. Listen and match. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 4. Listen and circle. (1pt)

1. Nga went to see her grandparents by _____________.

A. coach B. bus C. motorbike

2. Linda went to her hometown by _________________.

A. train B. plane C. coach

3. Linh went to her home village by ________________.

A. train B. ship C. motorbike

4. Mai went to her hometown by ___________________.

A. boat B. taxi C. plane

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. The girls (1) must use the zebra crossing.

2. The girls and the boys (2) _________________ their bikes there.

3. The woman (3) ______________________ a helmet.

4. The boys mustn’t play (4)_______________________.

5. The little boy mustn’t run after a (5)_____________________.

Đánh giá bài viết
25 10.192
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm