Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9

1 5.914

VnDoc.com xin giới thiệu Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ I sắp tới.

Đề thi học kỳ 1 lớp 9 môn Toán

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9
MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Cho thì x bằng bao nhiêu?

A. 4             B. 6             C. 16              D. số khác

Câu 2: Hàm số y = (2 – m)x + 3 đồng biến khi:

A. m > 2          B. m ≥ 2            C. m < 2             D. m ≤ 2

Câu 3: Giải phương trình thì x bằng:

A. 1              B. 3             C. 9           D. 81

Câu 4: Căn bậc hai của 16 là:

A. 4             B. - 4             C. 256             D. ± 4

Câu 5: Cho đường thẳng (d1): y = ax + b (a # 0) và (d2): y = a'x + b' (a' # 0). (d1) song song với (d2) khi:

A. a = a'             B. a # a' và b = b'             C. a = a' và b # b'             D. a = a' và b = b'.

Câu 6: Trong hai dây của đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó

A. là bán kính              B. xa tâm hơn              C. đi qua tâm              D. gần tâm hơn

Câu 7: Cho góc nhọn α. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:

A. 0<sinα< 1              B. 0 < cosα<1              C. 0< tgα< 1               D. tgα = sinα/cosα

Câu 8: Rút gọn biểu thức  bằng

A. 2 - √5           B. √5 - 2             C. -2 - √5             D. (2 - √5)2

Câu 9: Cho hàm số y = (1 - √7)x - 1. Khi x = 1 + √7 thì giá trị của y bằng:

A. 7              B. -7              C. √7            D. -√7

Câu 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x + 2

A. (-1;-1)              B. (-1;5)              C. (4;-14)               D. (2;-8)

Câu 11: Nếu đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm A(-2;4) thì hệ số góc của nó bằng

A.1/2             B. -1/2            C. 2              D. -2

Câu 12: Rút gọn biểu thức √16 + √25 bằng

A. √41            B. 41             C. 9              D. 3

Câu 13: Hai đường thẳng y= (k + 1 )x + 3; y = (3 - 2k)x + 1 song song khi:

A. k = 0              B. k = 1              C. k = 2/3          D. k = -1

Câu 14: Nếu 2 đường tròn có duy nhất một điểm chung thì chúng

A. Cắt nhau             B. không giao nhau              C. tiếp xúc nhau              D. trùng nhau

Câu 15: Hãy chọn câu đúng.
Cho tam giác ABC vuông tại A thì:
     

Câu 16: Khi hệ số a dương thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b và trục Ox là góc

A. nhọn              B. vuông             C. tù             D. bẹt

Câu 17: Căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3             B. 3              C. ± 3              D. 81

Câu 18: Kết quả của phép tính là:

A. 2√2             B. -2√2             C. - √2             D. √3

Câu 19: Biểu thức  có nghĩa khi:
     

Câu 20: Kết quả của phép tính  là:

A. √3             B. -2√3           C. -√3           D. 2 - √3

Đánh giá bài viết
1 5.914

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm