Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 7

Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa… có trong bài hát nào?

A. Đi cắt lúa                          C. Ca-chiu-sa

B. Khúc ca bốn mùa           D.Tiếng ve gọi hè

Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4?

Câu 3. Hai nốt Mi- Đô (Mi là nốt thấp, Đô là nốt cao) tạo thành quãng mấy?

A. Quãng 4            C. Quãng 6

B. Quãng 5            D. Quãng 7

Đánh giá bài viết
4 1.298
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm