Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai (Đề 8)

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Các bạn có thể tải đề thi môn Toán lớp 9 học kì 2 này về để ôn thi học kì 2 và chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp diễn ra.

TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 8. Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình x - y = 4 và x + y = 6 ?
a) (5; -1) b) (1; -2) c) (5; 1) d) (10; -4).

Câu 2: Nghiệm tổng quát của phương trình x + 2y = 1 là:
a) (x; (1 - x)/2) với x∈R b) (x; (x + 2)/2) với x∈R
c) (x; (- x + 2)/2) với x∈R d) (x; ( - x - 1)/2) với x∈R.

Câu 3: Số nghiệm của hệ phương trình x + y = 5 và x + y = 10 là:
a) 0 b) 1 c) 2 d) nhiều hơn 2.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 5x2 - 20 = 0 là:
a) {2} b) {– 2} c) {–2; 2} d) {– 16; 16}.

Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thịhàm số y = 3x2/2?
a) (2; – 6) b) (2;6) c) ( –1; – 3/2) d) (4;12).

Câu 6:Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 7: Phương trình bậc hai 2x2 + 3x = m đưa về dạng ax2 + bx + c = 0 thì các hệ số a, c lần lượt là:
a) 2 và 3 b) 2 và – m c) 3 và –m d) 2 và m.

Câu 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a) x2 – 2x – 1 = 0 b) –5x2 – 2x = 0 c) 3x2 + 2x + 1 = 0 d) 7x2 –1 = 0.

Câu 9:Tổng hai nghiệm của phương trình x2 – 3x – 7 = 0 là:
a) –7 b) –3 c) 3 d) 7.

Câu 10: Nếu phương trình bậc hai x2 – mx + 5 = 0 có nghiệm x1= 1 thì m bằng:
a) 6 b) –6 c) –5 d) 5.

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì nội tiếp được đường tròn.
b) Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.
c) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.
d) Trong hai đường tròn xét hai cung bất kỳ, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn

Câu 12:Trong một đường tròn số đo của góc nội tiếp bằng:
a) nửa số đo góc ở tâm
b) nửa số đo của cung bị chắn
c) số đo của cung bị chắn
d) số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

Đánh giá bài viết
15 1.009
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm