Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 1 - 10 lớp 3 giúp các em kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).

1. Look at this girl. Her name is Lan.

T

2. Good bye. See you later.

F

3. This is my Art room.

4. He’s my teacher.

5. - May I come in?

- Yes, please.

6. Let’s play chess.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Laura: How old is Peter?

Bob: He’s __________ years old.

2. Mary: Is your classroom _________?

Jack: Yes, it is.

3. Linda: What’s that?

Tony: It’s a __________.

4. Teacher: What’s your name?

Pupil: My name’s ___________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example: This is Peter. Yes (1pt).

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

School; playground; Art room; Computer room; class

My new school

Hello. My name’s Hoa. I’m a pupil. This is my new (0) school. It’s big. I’m in (1) ____________ 3A. It’s big. We draw in the (2) ______________ and study Computer in the (3)__________________. At break we play in the (4) ______________________. I’m happy in my new school.

ĐÁP ÁN

Question 6. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box.

3 - V; 4 - X; 5 - X; 6 - X

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example: This is Peter. Yes (1pt).

1 - Yes

2 - No

3 - Yes

4 - No

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

1 - rubber

2 - crayon

3 - board

4 - library

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

1 - class; 2 - Art room; 3 - Computer room; 4 - playground

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.176
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm