Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 cả năm mới nhất của Bộ GD&ĐT có lời giải chi tiết

34 39.563

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 cả năm có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 mới nhất, đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có lời giải chi tiết do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm 4 đề thi Tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

⇒ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh 2: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019

ĐỀ SỐ 1

Question 1: Listen and match (2,5 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Question 2: Listen and circle (2,5 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Question 3: Circle the correct words (2,5 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 4: Write the words in Vietnamese (2,5 pts)

1.cowboy: ……cao bồi………

 

2. planet: ………………………………

 

3. wheel: ………………………………

4. skate: ……………………………

 

5. father: ……………………………

 

6. monkey: …………………………

ĐÁP ÁN

Question 1: Read and match:

1-B

2-C

3-A

4-F

5-E

6-D

Question 2: Listen and circle

1. CROWN 2. COWBOY 3.PLANE 4.SKATE 5.SWAN 6.TRACTOR

1-A

2-A

3-A

4-B

5-B

6-A

Question 3: Circle the correct words

1-swing

2-mother

3-track

4-brother

5-plane

6-whale

Question 4: Write the words in Vietnamese

1.cowboy: ……cao bồi………

 

2. planet: ……hành tinh…………

 

3. wheel: ………bánh xe…………

4. skate: ……trượt pa-tanh………

 

5. father: ……bố…………

 

6. monkey: ………con khỉ………

⇔ Tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh lớp 2 có file nghe: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019

ĐỀ SỐ 2

I. Write “is or are”.

1. There a lorry.               5. There four cars.

2. There a supermarket.        6. There a park.

3. There three lorries.          7. There a holise.

4. There a helicopter.          8. There six children in the park.

II. Choose the correct answers.

1. A: Are there five children in the picture?          

B: Is there five children in the picture? 

2. A: Are there a snake? 

B: Is there a snake? 

3. A: Are there three frogs? 

B: Is there three frogs? 

4. A: Is there two dogs?

B: Are there two dogs?

5. A: Is there a cat?

B: Are there a cat?

6. A: Are there a dolphin?

B: Is there a dolphin?

Answers:

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________

III. Circle the letters “a, e, ee, oo” and say aloud.

a. ball, call, small, tall, all, fall c. bee, sheep, see, feel, seed, meet

b. make, snake, cake, apple, kite d. book, cook, good, pool, moon, door, floor

IV. Match (1-10) with (a - j).

  A                          B                    Answers

1. lorry                      a. cá heo

2. supermarket               b. be bơi

3. helicopter                 c. bức tranh

4. pool                      d. xe tải

5. floor                      e. công viên

6. call (v)                    f. trực thăng

7. dolphin                   g. con dao

8. picture                    h. siêu thị

9. park                     i. sàn nhà

10. knife                    j. gọi (điện thoại)

------The end------

ĐÁP ÁN

I. Write “is or are”.

1. is      2. is      3. are      4. is       5. are      6. is     7. is      8. are

II. Choose the correct answers.

1. A  2. B   3. A    4. B     5. A     6. B

III. Circle the letters “a, e, ee, oo” and say aloud.

a. ball, call, small, tall, all, fall c. bee, sheep, see, feel, seed, meet

b. make, snake, cake, apple, kite d. book, cook, good, pool, moon, door, floor

IV. Match (1 - 10) with (a - j).

1. d    2. h    3. f    4. b     5. i      6. j      7. a     8. c     9. e     10. g

----------------------------The end----------------------------  

ĐỀ SỐ 3

I. Circle the letters “c, k, q, y, s” and say aloud.

a. cat, cinema, cost, cup, coffee, can, city           d. yes, yellow, tidy, Mary

b. knife, know, knew                           e. rise, rose, close

c. queen, quit, question

II. Fill in “a or an”.

1. robot         6. computer

2. desk         7. football

3. chair         8. bed

4. envelop       9. umbrella

5. armchair     10. pineapple

III. Write these sentences, follow the model.

0. It’s a banana. (tranh quả chuối)

1. It’s a (tranh con mèo)             6. It’s an (tranh con voi)

2. It’s an (tranh quả cam)            7. It’s a (tranh đàn piano)

3. It’s a (tranh cái cặp)              8. It’s a (tranh con chim)

4. It's a (tranh cái mũ)              9. It's an (tranh cái ô)

5. It’s a .. (tranh bút chì)            10. It’s an ..(tranh quả trứng)

IV. Match (1 -10) with (a - j).

     A                     B                        Answers

1. orange                a. của tôi

2. elephant              b. kỹ sư

3. piano                 c. của bạn

4. umbrella              d. nhà du hành

5. my                  e. người đưa thư

6. your                 f. quả cam

7. order (v)             g. con voi

8. astronaut            h. đàn piano

9. engineer            i. sắp xếp

10. postman           j. cái ô

----------------------------The end----------------------------

ĐÁP ÁN

I. Circle the letters “c, k, q, y, s” and say aloud.

a. cat, cinema, cost, cup, coffee, can, city          d. yes, yellow, tidy, Mary

b. knife, know, knew                          e. rise, rose, close

c. queen, quit, question

II. Fill in “a or an”.

1. a        2. a    3. a        4. an

5. an      6. a      7. a      8. a       9. an        10. a

III. Write these sentences, follow the model.

1. It is a cat.           6. It is an elephant.

2. It is an orange.       7. It is a piano.

3. It is a bag.           8. It is a bird.

4. It is a hat.            9. It is an umbrella.

5. It is a pencil.         10. It is an egg.

IV. Match (1 -10) with (a - j).

1. f      2. g       3. h       4. j        5. a

6. c      7. i      8. d       9. b       10. e

----------------------------The end----------------------------  

ĐỀ SỐ 4

I. Write the words in the correct order. Make questions.

0. this/ your/ bag/ Is?Is this your bag?

1. my/ dog/ Is/ this? →

2. my/this/ Is/ cat? →

3. Is/ cake/ this/ your? →

4. pencil/ your/ this/ Is? →

5. my/ Is/ pencil case/ this? →

6. your teacher? Is this? →

II. Fill in “am; is or are”.

1. I……………………………………….a pilot and he ……………………………………….an astronaut.

2. You a policeman and I ……………………………………….a nurse.

3. We pupils and you ……………………………………….students.

4. We football players and they……………………………………….tennis players.

5. He a doctor and she ……………………………………….an engineer.

III. Write sentences negative as the model.

0. I’m a doctor.I’m not a doctor.

1. Miss. Loan is a nurse. →

2. He is a policeman. →

3. She is a teacher. →

4. Mr. Nam is a postman. →

5. They are singers. →

6. We are pupils. →

IV. Write the numbers.

1. 25 _________________ 6. 90 _________________

2. 48 _________________ 7. 80 _________________

3. 18 _________________ 8. 61 _________________

4. 70 _________________ 9. 44 _________________

5. 15 _________________ 10. 100 _________________

----------------------------The end----------------------------

ĐÁP ÁN

I. Write the words in the correct order. Make questions.

1. Is this my dog?          4. Is this your pencil?

2. Is this my car?          5. Is this my pencil case?

3. Is this your cake?       6. Is this your teacher?

II. Fill in “am; is or are”.

1. am/ is       2. are/ am       3. are/ are       4. are/ are         5. is/ is

III. Write sentences negative as the model.

1. Miss. Loan is not a nurse.       4. Mr. Nam is not a postman.

2. He is not a policeman.          5. They are not singers.

3. She is not a teacher.           6. We are not pupils.

IV. Write the numbers.

1. 25 (twenty-five)          6. 90 (ninety)

2. 48 (forty-eight)           7. 80 (eighty)

3. 18 (eighteen)            8. 61 (sixty-one)

4. 70 (seventy)            9. 44 (forty-four)

5. 15 (fifteen)             10. 100 (one/a hundred)

----------------------------The end---------------------------- 

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 cả năm mới nhất của Bộ GD&ĐT có lời giải chi tiết. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
34 39.563
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm